Siglir tar il cuntegn

Header

cuntegn

Tge è in bun cudesch? Cudeschs e lur misteris

Il misteri d'in bun cudesch – datti quel? Per il Magazin da cultura avain nus confruntà pliras persunas che han da far en lur mintgadi cun litteratura cun questas dumondas. Tge è in bun cudesch, ina buna cuverta e cura plascha il cudesch.

Leo Tuor, Claudio Spescha, Theres Jörger, Nadina Derungs e Karin Kohler-Pattis, els tuts han da far en lur mintgadi cun cudeschs. Qua defineschan els, cura ch'in cudesch è bun per els:

Leo Tuor ha gia scrit in pèr cudeschs. Per el saja scriver plitost ina dira lavur che dovria bler engaschi. Adina na giaja quai betg tuttina bain. Oravant tut squitsch da producziun, saja per el in schlet motivatur. Claudio Spescha che ha gia translatà cudeschs da Tuor declera ch'el dovria ina melodia per far questa lavur. Sez scriva el savens texts curts. Ina giada scriver sez in cudesch saja sa chapescha in siemi. Dapli da squitschs e siemis da Tuor e Spescha udis qua:

Theres Jörger, ella s'occupa adina puspè cun cuvertas da cudeschs e declera las dumondas impurtantas che sajan da far, avant che crear ina tala cuverta. Per Karin Kohler-Pattis, collavuratura da la Chasa editura Rumantscha èsi da s'occupar cun manuscrits, avant edir novs cudeschs e Nadina Derungs, ella sco narra da cudeschs è era en ina gruppa da lectura. Uschia survegnia ella adina puspè novs impuls per nova lectura:

Tip da lectura

Il nov carnet OSL "Il squigliattin e'l San Niculo" quinta l'istorgia dal pitschen stgilat che sa dasda a mez enviern ed ha fom e fraid. Per fortuna vegn gist il Son Niclà cun in regal tut spezial.

Per tadlar – l'entira emissiun:

RTR Magazin da cultura 11:00