Siglir tar il cuntegn

Header

video
«Memia baud» - Jau sun naschì en la 25avla emna
Or da Clic dals 15.02.2024.
laschar ir. Durada: 33 minutas 20 Secundas.
cuntegn

Naschientschas prematuras «Memia baud» – naschì en la 25avla emna

Jau sun naschì ils 15 da november 1988 cun 810 grams en la 25avla emna en l'ospital da Glion, sun pia stà in uffant ch'è naschì extrem memia baud. Mes viadi enavos a l'entschatta da mia vita ha manà mai tar mes medi Dr. Bienentreu, en la neonatologia a Cuira e tar Rico e sia famiglia.

Cura ch’jau hai udì l’atun passà che l’intensiva d’uffants a l'ospital chantunal a Cuira sto forsa vegnir serrada, sun jau stà surstà. Cunquai ch’jau sun er naschì memia baud, en la 25avla emna, sun er jau stà avisà sin l’intensiva d’uffants en l'Ospital da Cuira. Bainprest hai jau fatg la dumonda: Tge fiss stà sch’jau n’avess betg gì questa tgira a Cuira? Co è quai stà da lez temp? Co è quest temp insumma stà per mes geniturs? Ina dumonda suonda a l’autra ed jau hai realisà che jau vuless savair dapli da questa part da mia vita da la quala jau na ma regordel betg, in temp ch'è dentant stà fitg decisiv.

audio
Discurs cun Flavio Deflorin, l'autur dal film davart naschientschas prematuras
ord Actualitad dals 15.02.2024. Maletg: RTR
laschar ir. Durada: 8 minutas 33 Secundas.

Mia istorgia

Jau sun naschì 15 emnas memia baud, en la 25avla emna e 3/7 (dis), cun 810 grams e 33 cm en l'ospital da Glion. Mia mamma è ida cun deglias en l'ospital, trais dis han ins empruvà da tegnair enavos la naschientscha, la finala sun jau naschì ils 15 da november 1988.

Suenter mia naschientscha sun jau vegnì transportà immediatamain cun la Rega en l'Ospital chantunal da Cuira che pudeva porscher medischina spezialisada per uffants uschè pitschens. Jau na pudeva betg trair flad sulet ed hai stuì vegnir intubà durant dus mais. Ils 27 da december sun jau vegnì transportà a Turitg cunquai ch’jau avess duvrà in’operaziun vi da mes cor. Durant il transport hai jau piglià in malcostas pervia d’in virus RS uschia ch’jau n’hai betg pudì vegnir operà. Per fortuna è quest problem sa schlià da sa sez. Mes geniturs han visità mai mintga di a Cuira e duas giadas l’emna sco era la fin d’emna a Turitg. In grond strapatsch per els cun avair anc in frar pli grond a chasa.

video
Ignaz e Madlen Deflorin-Spescha davart il viadi en l'ospital
Or da Giuventetgna dals 14.02.2024.
laschar ir. Durada: 46 Secundas.


Il favrer hai jau puspè pudì ir a Cuira, là betg pli en la neonatologia, mabain en la partiziun d‘uffants. Trais mais suenter mia naschientscha, al termin ch‘jau avess gì da nescher, hai jau lura pudì ir a chasa. Per fortuna n'hai jau mai gì problems u disavantatgs pervia da mes problems a l‘entschatta da mia vita. Il sulet ch'è restà è ina vusch caracteristica, in zichel rauca pervia da mes chantins ch'èn vegnids donnegiads durant l‘intubaziun sur uschè in lung temp.

L’onn 2022 èn 6,3 % dals uffants naschids memia baud, vul dir avant la 37avla emna da gravidanza terminada. 3% dals uffants èn naschids sco schumellins, 0.7 da 1000 sco trimellins. Tar las naschientschas da plurellins exista in ristg pli grond da naschientschas prematuras: 53 % da quellas succedan avant il termin planisà.

Mes medi Dr. med. Rolf Bienentreu

Durant questa retschertga ha mia mamma ditg a mai ch‘in Dr. Bienentreu è stà responsabel per mai a Cuira. Jau hai vulì savair tgi che quest um è, la finfinala engraziel jau mia vita a quest um e ses team. Mes viadi ha manà mai a Chiavenna, là nua che Dr. Rolf Bienentreu abita tranter auter. Il medi d‘uffants pensiunà è stà tranter auter medi a Losanna, Genevra, Cuira e Samedan.


In um sco quai ch‘jau m‘imaginel in medi, grond, magher, in zichel chau blut e fitg cultivà. Jau hai confruntà el cun ils protocols dals ospitals da Glion, Cuira e Turitg ed el ha pudì dir a mai exact tge ch‘jau hai gì e quai en detagl. In mument ch‘jau hai realisà quant delicat e sensibel che mes tractament sto esser stà. Sin la dumonda sch‘el haja lura spendrà a mai la vita, rispunda el mudestamain ch‘ina entira infrastructura saja responsabla ch‘jau haja pudì surviver e betg be el persuls.

Ina entira infrastructura è responsabla per che ti has pudì surviver.
Autur: Dr. med. Rolf Bienentreu medi d‘uffants

A la fin da noss discurs avain anc gì in excurs filosofic davart cletg e discletg. Bienentreu manegia che d‘avair discletg è bler pli simpel, là dovri fitg pauc per ch‘insatge giaja fallà. Avair cletg è bler pli grev, là ston fitg bler facturs funcziunar bain ensemen. Pleds che fan pensar mai…

La visita en l'ospital

Suenter 35 onns hai jau pensà ch’igl è uras da sa far sez in maletg da la neonatologia en l'Ospital chantunal a Cuira. Jau sun s’inscuntrà cun Dr. med. Bjarte Rogdo, il schefmedi da la clinica d’uffants. El ha pudì declerar co che la situaziun è ozendi per uffants che neschan memia baud. Interessant per mai è stà ch'il limit per in uffants che nescha memia baud è anc adina tranter la 23 e 25avla emna, la uschenumnada zona grischa. Or da questa zona grischa èsi pussaivel ch’intgins uffants pon surviver. Avant na sajan ils organs anc betg abels da surviver ordaifer la mamma, quai er betg ozendi cun tut la medischina e savida che sviluppada vinavant.

Silsuenter hai jau pudì visitar la neonatologia, pia la partiziun da pops che neschan memia baud. In da mes highlights dal film è segir l’inscunter cun Nadine e sia mamma Caterina Rinaldi. Nadine è naschida en la 26avla emna ed era dal temp da mia visita duas emnas veglia e gia 1 kg greva. Durant mia visita ha Caterina fatg il «kangoroo», quai vul dir pudì metter Nadine ad ella sin il pèz. Quai è stà in bellezza mument, in mument magic tranter mamma e figlia. La metoda «kangoroo» vegn gia pratitgada dapi blers onns ed igl è cumprovà ch'ils uffants sa stabiliseschan cura ch’els han contact cun ils geniturs.

Famiglia Venzin e l‘istorgia da Rico

audio
L'istorgia da Rico Venzin
ord Actualitad dals 15.02.2024. Maletg: Annina Venzin
laschar ir. Durada: 4 minutas 36 Secundas.

Ma co è quai ozendi per geniturs? Jau hai visità la famiglia Venzin a Mustér. Rico, il figl d’Annina ed Ursin, ha ussa gia 6 onns ed è naschì en la 28avla emna, ils 22 da schaner 2018 cun 940 grams a Cuira.
Las emprimas duas emnas è Rico sa sviluppà fitg bain, ma sco quai è savens, è l’emprima forza lura diminuida e Rico ha gì ina crisa, il pop da duas emnas ha puspè stuì vegnir intubà. Quai è stà per ils geniturs Annina ed Ursin in fitg grev mument.


Cun prender pass per pass, communitgar bain e sa tegnair ensemen ha la famiglia lura er surmuntà questa sfida. Otg emnas pli tard ha Rico lura pudì ir a chasa, in mument da dar adia a la partiziun d’uffants a Cuira ch'era daventada in segund da chasa per la familgia. Oz ha Rico sis onns, va a scolina e n'ha naginas restanzas pervia da sia naschientscha prematura, el ha schizunt survegnì in frar giuven.

Mia experientscha

Per mai è mia istorgia al cumenzament da mia vita adina stada be ina istorgia. Plitost l’istorgia da mes geniturs, gia be pervia da las regurdientschas e las emoziuns. Cun m’occupar da l’entschatta da mia vita e m’inscuntrar cun medis, poppins e geniturs è questa istorgia era daventada per mai mia istorgia cun emoziuns ed impressiuns. In viadi tut spezial per mai sin il qual jau hai pudì emprender d’enconuscher mes medi Rolf Bienentreu, Nadine e sia mamma Caterina sco era Rico e sia famiglia.

Facts & figures

Avrir la box Serrar la box

In uffant che nascha sin termin, nascha tranter la 38 e 40avla emna, quai ch’è avant la 38avla emna vegn definà sco naschientscha prematura.

Sco zona grischa vegn definadà il cunfin ch'è tranter la 22 e la 25avla emna, intgins uffants che naschan en questas emnas èn abels da surviver.

RTR clic

Artitgels legids il pli savens