Siglir tar il cuntegn

Header

video
Bumaun 2017
Or da Battaporta dals 01.01.2017.
laschar ir. Durada: 3 minutas 21 Secundas.
cuntegn

Battaporta Adia 2016

Nus guardain enavos sin il 2016 da la redacziun Battaporta e dals giuvens rumantschs. E cun ils giuvens guardain nus era enavant sin in ulteriur onn, da quai suonda lura il video ils prim da schaner. Enfin lura pudais vus anc ina giada guardar nossa revista d'avant in onn.

Sguard enavos

 • video
  Romano Salis ed il perfect mument
  Or da Battaporta dals 20.01.2016.
  laschar ir. Durada: 3 minutas 52 Secundas.

  Schaner - Romano Salis ed il perfect mument

  Igl è uras per la vardad. Oriundamain era l’idea da filmar a bun’ura las 6 sin il pass dal Bernina. Ma igl era fraid. Fitg fraid, pia -30 grads. Memia fraid per la camera ch’ha la fin finala dà si il spiert. Bun, ella n’era betg la suletta. Per mai (Livio) eri medemamain memia fraid. Nus avain stuì interrumper ed ir en il chaud a baiver in café. Plan B era dad ir a filmar a l’En. Cun quai resultat sun jau era cuntent. :) Remartga da Dominik: La camera ha schon funcziunà, mo il visur fascheva l’impressiun che l’entir apparat n’haja betg pli vulì. Ma jau na vess betg gì schanza da manipular la camera senza guants – e cun mes guants gross na vess quai era betg funcziunà. Redacziun: Livio Chistell, Camera: Dominik Hardegger

 • video
  Meztga - in tabu?
  Or da Battaporta dals 29.02.2016.
  laschar ir. Durada: 8 minutas 4 Secundas.

  Favrer - La meztga - in tabu

  Ina filmada sanguinusa. Uschè exact aveva jau (Daniela) anc mai vis l’intern dad ina vatga. Ma il pli crass n`è betg quai ch’ins vesa, mabain quai ch’ins auda. Sco il sajet tranter ils egls dal animal. Ma eba, sch’ins vul mangiar charn, lura èsi necessari da mazzar l’animal. Ed era da sa confruntar cun quella tematica. Redacziun: Oceana Galmarini e Daniela Derungs, Camera: Daniela Derungs

 • video
  Pura surura
  Or da Battaporta dals 24.03.2016.
  laschar ir. Durada: 5 minutas 47 Secundas.

  Mars - Pura surura

  Ina giuvna impressiunanta. Suenter la mort da ses bab ha Silvana Casaulta surpiglià il bain puril. E quai cun 23 onns! Jau (Daniela) sun stada a filmar durant dus dis cun la giuvna plain schlantsch. E sun stada baff co ch’ella fa il managen il grond pensum da lavur. L’enviern sco la stad. Redacziun: Daniela Derungs, Camera: Daniela Derungs

 • video
  Frederic Cathomas - il proxim star da golf?
  Or da Battaporta dals 28.04.2016.
  laschar ir. Durada: 2 minutas 29 Secundas.

  Avrigl - Frederic Cathomas - il proxim star da golf?

  Per mai (Dominik) l’emprima giada per Battaporta en il Tessin. In di chaud e bel, ma tuttina flot da lavurar. Tranter las differentas parts che nus filmain ha Frederic anc scola e nus giudain in café u era in gelato. Igl è schon bel dad ina giada giudair las temperaturas empernaivlas durant pausas da filmar, era sch’jau hai era fitg gugent l’enviern. Tut va bain e nus turnain puspè a chasa, en valischera material per Battaporta e Telesguard. Redacziun: Livio Chistell, Camera: Dominik Hardegger

 • video
  Battaporta al Japanimanga
  Or da Battaporta dals 30.05.2016.
  laschar ir. Durada: 2 minutas 4 Secundas.

  Matg - Battaporta al Japanimanga

  Jau (Livio) aveva legì davart quella “Japanimanga Night” e na saveva betg s’imaginar co quai pudess esser ad uschè ina occurrenza. Ord spira marveglia avev’jau simplamain prendì la camera senza in plan e sun sa mess sin viadi envers Tavau, u plitost envers il Giapun. Redacziun e camera: Livio Chistell

 • video
  Ina YouTubera rumantscha dat gas!
  Or da Battaporta dals 03.06.2016.
  laschar ir. Durada: 4 minutas 1 Secunda.

  Zercladur - Ina YouTubera rumantscha dat gas!

  Darar mainan nossas vias en il Tessin ed anc pli rar a Tesserete. in vitg cun var 1500 abitants. Ed ina da quellas è la Fashionpupa. Ina youtubra cun grond success en Svizra è rumantscha! Anc mai hai jau (Oceana) vis il dachasa meglier ditg la stanza d’ina dretga youtubra. La stanza era natiralmain decorada cun accessoires, super buna glisch e camera. E 3... 2... 1... ACTION Redacziun: Oceana Galmarini, Camera: Daniela Derungs

 • video
  Open Air Lumnezia 2016 – il film
  Or da Battaporta dals 24.07.2016.
  laschar ir. Durada: 23 minutas.

  Fanadur - OAL 16

  Hey, quai dat nossa pli gronda chista! Uschè gronda era la euforia dentant era il respect curt avant l’OAL16. Noss plan: Producir in film da 24 minutas entaifer 3 dis ed emetter quel la dumengia saira sin SRF1 e metter online. Per in pitschen team sco nus ina gronda chaussa. Perquai avain nus planisà enfin il pli pitschen detagl. Ma strusch arrivads a Degen schon il emprim grond urizi e Livio e Dominik bletsch enfin las chautschas sut. Pli tard pon ins vesair quai sco emprim indizi. Il chametg ch’ha procurà che l’entira Lumnezia aveva nagina forza electrica ha era fatg in grond stritg atras nossa planisaziun. Per insumma savair far quai en trais dis avain nus taglià a Cumbel, dentant senza forza electrica era nagin tagl! Uschia avain nus pers in entir di da producir. Ed en nossa planisaziun n’avevan nus betg quintà cun quai! Capitular? Na! E vinavant era l’emissiun gia programmada per la dumengia saira. Perquai avain nus propi stuì lavurar tuts lunsch sura 100% per pudair tegnair il termin da la dumengia saira. Futsch sco mustgas avain nus lura guardà communablamain noss film sin SRF1. La sien en quest mument pli gronda ch’il tschaffen. E tuttina sch’jau (scrit ha Mirco, manegià ha el l’entira redacziun) guard oz enavos ha quella experientscha enritgì il spiert dal team bler pli ferm che tut las scolaziuns pussaivlas.

 • video
  Enrico Kamer - noss working class hero
  Or da Battaporta dals 17.08.2016.
  laschar ir. Durada: 2 minutas 59 Secundas.

  Avust - Enrico Kamer - noss working class hero

  Per mai vevi num questa stad: «Elin, ti dastgas ir sin il plazzal, ma betg mo a guardar tiers, na, er propi ir a metter maun vi da la lavur». Mia emprima reacziun è stada «Yeahi», era sche ma er enconuschent che quai vegn dir, ma legrava zunt fitg sin il di da la filmada! Ma arrivada la damaun baud sin il plazzal è tut vegnì in pau auter che planisà e nus vain curtamain stuì midar noss concept da la contribuziun, uschia ch’jau sun la fin finala «scappada» dal lavurar. Ma «partida remessa è betg partida persa»... Redacziun: Elin Batista, Camera: Daniela Derungs

 • video
  Highlights Campiunadi
  Or da Battaporta dals 30.09.2016.
  laschar ir. Durada: 1 minuta 45 Secundas.

  Settember - Livestream ballape Schiers

  Nossa grafica interna ha creà in lässig placat per quest’acziun che nus avain lura laschà squitschar. Jeii! Silsuenter è la schefredacziun vegnida ed ha ditg che quel na correspundia betg a las directivas da nossa chasa. Uups. Noss grafichers han stuì striunar entaifer paucas uras ina varianta correcta. Almain ha la medema instanza ludà il livestream e sia preschientscha sin nossa pagina d’internet ed uschia sun jau (Manuela) leda che tut ha anc funcziunà bain. Organisaziun: Manuela Morgenthaler

 • video
  American Football cun power da dunnas
  Or da Battaporta dals 12.10.2016.
  laschar ir. Durada: 3 minutas.

  October - American Football cun power da dunnas

  Tar questa contribuziun hai jau (Silvan) dastgà far mia emprima intervista. Nus avevan quella saira trais intervistaders. In da quels n’ha betg adina dà las pli curtas respostas. Suenter in mument sentiv’ins quai schon en il bratsch nua che’il microfon era. E l’ auter di era anc in zichel ;) Redacziun e camera: Daniela Derungs

 • video
  Carlo Caduff – da Sedrun a Berlin
  Or da Battaporta dals 30.11.2016.
  laschar ir. Durada: 8 minutas 25 Secundas.

  November - Carlo Caduff – da Sedrun a Berlin

  Berlin – ina metropola e mia citad principala. La «Berliner Schnauze» è a mai simpatica. Ma questa giada seseva jau (Oceana) in zic pli inquiet en l’aviun. Ina da mias emprimas filmadas e LA emprima en l’exteriur. Kilos da trair, auzar e purtar. Il highlight: L’eroport a Turitg ha prendì ora in da mes trais accus e barattà quel cun in cedel. Jau possia gugent vegnir per quel, cur ch’jau sun puspè en Svizra. Merci! Vegnì ora èsi tut auter – per exempel ch’jau sun turnada cun in tattoo. Ma quai è in’autra istorgia. Redacziun e camera: Oceana Galmarini

 • video
  Visita en il Afganistan
  Or da Battaporta dals 02.12.2016.
  laschar ir. Durada: 4 minutas 34 Secundas.

  December - Visita en il Afganistan

  In bel exempel co integraziun po funcziunar. Sco fugitiv han ins schon betg simpel. Ins sto scappar da la patria ed ir en ina terra nua ch’ins n’è betg propi bainvegnì. Ma ils requirents d’asil da l’Afghanistan dattan gas. Els han envidà la populaziun a tschaina ed ad ina saira da film. Cun success. Ins ha pudì sa discurrer e vesair ina nova cultura. E puspè èsi vegnì cler: Nus essan tuts carstgauns da medema valur. E nus tuts faschain sbagls. Jau sa chapescha era. Suenter la filmada hai jau (Daniela) emblidà la disc cun il material da film a Mustér. A Cuira hai jau lura remartgà quai. Mo jau hai dà in telefon ad ina da las organisaturas, l’auter di ha ella dà la disc al conductur da la Viafier Retica – e schwupps! – la disc era a Cuira :) Redacziun: Daniela Derungs

Artitgels legids il pli savens

Scrollar a sanestra Scrollar a dretga