Discurs tranter generaziuns

Discurrer cun ina persuna ch’ins n’enconuscha betg, davart temas forsa in pau persunals – quai n’è betg uschè simpel. Ma nus avain tuttina chattà duas persunas ch’èn sa participadas a noss experiment.

Sche ti has era gust dad esser part dad in “discurs tranter generaziuns”, lura t’annunzia via e-mail: battaporta@rtr.ch