Hard Milk - musica sursilvana

Ina band giuvna sursilvana cun commembers da 16 onns. E tuttina datti la band gia dapi 5 onns. Uss esì ura e temp per l’album da debut. E quel è era uss sin viadi. Nus eran sperasvi durant ina prova.