Londra ha clamà: Simon Walter

Per Simon eri gia cun 14 onns cler ch’el veglia esser ina part dals pli gronds musicals dal mund. E cunquai ch’el n’è betg in grond fan dals Stadis Unids da l’America na restava betg bler auter che Londra. Avant 4 onns è el pia emigrà en la citad dals musicals e ha cumenzà a lavurar. Al cumenzament en pitschens, pli tard lura en in dals pli gronds musicals da Londra. Mo tge far sche siemis van en vigur?