Martina Linn preschenta ses nov disc

Pocket Of Feelings – uschè sa numna il nov album da Martina Linn. Avant dus onns è cumparì ses emprim disc, ussa il nov. Puspè cun bel pop, cun tuns da country e folk. Accumpagnada da sia ghitarra dat Martina in insatg da ses album...