Nostalgic e portabel - illegal?

Tgi che na survegn betg avunda da la purschida da gieus mobils ha segir era giavischà gieus da consola sin il natel...

Quai va, cun emulaturs. Quels simuleschan sin l’apparat dad esser ina consola – ed uschia èsi era pussaivel da dar quels gieus sin il tal.
Ma adatg: Damai ch’il download dals gieus per quest diever è en ils bler cas illegal èsi da ponderar bain sch’ins vul tuttina betg pli gugent emprestar d’in ami ina consola

Dominik Hardegger