Cartas da credit – pratic ma betg adina segir

Cartas da credit èn praticas. Saja per cumprar bigliets, cumprar online u era per en stizun. Dentant èsi da cussegliar in pèr mesiras per schurmegiar las datas da la carta.

Pliras caratas da credit.
Legenda da maletgs: Cartas da credit cun chip da func pon ins schurmegiar cun ina etui spezial u simplamain pachetar en folia d'aluminium. Pixabay

Sco emprim ston ins differenziar dus tips da cartas da credit. Ina giada datti las cartas da credit sco tochen dacheu. Lura datti er quellas cun la funcziun da pajar senza contact e senza stuair dar en il pin. Uschia pon ins pajar summas da fin 40 francs.

«Tar quellas èsi pussaivel, ch' ins legia giu tschertas datas, cun tegnair datiers in telefonin u in auter apparat. Almain han emprovas mussà quai.»

André Bähler
Fundaziun per il schurmetg da consuments

Etui u folia d'aluminium

Il pli segir saja, da pretender ina carta senza l'uschenumnà chip da func, che pussibilitescha da pajar senza contact. Cartas cun chip portan in simbol cun quatter undas – in pau sco in simbol da WLAN. Tgi che na vul betg desister sin la funcziun da pajar senza contact possia cumprar in etui spezial, ch'impedescha ch'ei vegnia transmess datas e cun quai er che las datas pon vegnir registradas dad auters. «Ina varianta è d'enzugliar ella en folia d'aluminium. Quai n'è dentant betg practic.»

Resguardar reglas da segirtad

Il problem che datas vegnian enguladas è per Christine Anderes, pledadra da medias da la Viseca plitost pitschens. La Viseca è ina da las interpresas che distribueschan las cartas da credit. Il scenari, nua che insatge vegniss da leger datas da la charta cun tegnair datiers in spezial apparat è tenor ella plitost teoria che realitad. «Uschia ni uschia – sch'in possessur risguarda las reglas da segirtad datti er nagin donn finanzial sch'i avess da schabegiar ina giada insatge.» Tgè reglas che quai èn stat en il contract u savens en las cundiziuns generalas da fatschenta. Tenor omadus experts èsi impurtant ch'ins controlleschia mintga mains l'extract. Sbagls ston vegnids annunziads aifer 30 dis, uschiglio vala la transacziun sco accceptada.

Autur/a: Gierina Gabriel