Co dar u midar num dad ina muntogna?

Anetta Zini.
Legenda da maletgs: Anetta Zini. RTR, F. Caduff

Teoretic èsi pussibel da dar ad ina muntogna in auter num. Però en la pratica n'è quai betg uschè simpel. Quai perquai ch'ils nums da las muntognas sajan dapli decennis fix, perquai na vegni betg avant bler ch'ina muntogna survegn in auter num. Però tuttina datti anc adina muntognas senza num. Ma co vegn ina muntogna insumma a ses num? E co pon ins dar in auter num ad ina muntogna?

Autur/a: RTR/td