Emprim agid per telefonins

In display rut, nagin tun, in u plirs buttuns dal telefonin na funcziuneschan betg pli. Tge far? Nus avain tips d'emprim agid per voss telefonin.

Handy cun in display defect.
Legenda da maletgs: Sch'il display dal handy è ruts datti trais pussaivladas. Colourbox

Tge far sch'il telefonin è crudà en l'aua?
Prender uschè spert sco pusseivel ord l'aua e serrar giu el. Suenter duess ins prender ora la carta da sim ed era l'accu. Lura emplenir ina cuppina cun ris e metter il telefonin en quest ris per dus dis. Il ris retira la l'umiditad e cun in zichel fortuna funcziunescha el silsuenter puspè.

Tge far sch'il display è ruts?
I dat trais pussaivladas:

  • Per 100 francs datti in pachet per reparar sez il telefonin
  • Schar reparar el – quai ch'è char
  • Cumpar in nov

Quests ed aunc auters tips d'emprim agid en noss co e cum.

Autur/a: rtr/cl