Tge pon ins dar a la brocki?

Mobiglia veglia, ina pluna plats ed anc bler dapli cudeschs. En la brocki han ins il sentiment, ch'i vegn vendì tut quai ch'els survegnan. Quai na turna dentant betg.

brocki da Glion.
Legenda da maletgs: La rauba per la brocki sto esser intera e funcziunar. RTR, Flurin Clalüna

La brocki prenda mo rauba, che po er vegnida vendida vinavant. Tut quai ch'ils collavuraturs na vesan nagina schanza da pudair vender, na prendan els betg en lur sortiment. Plinavant ston ils objects esser entirs e funcziunar cumplettamain.

Tenor Robert Lombriser da la Brocki-Grischun a Glion datti ina buna regla, schi renda da manar insatge en la brocki u betg: «Sch'ins na cumprass betg sez quel object, na cumprassan er ils auters betg el.» Lura na rendi era betg da manar quel en la brocki.

Autur/a: Flurin Clalüna