Tge segarievens (Trimmer) dovrel jau?

In segarievens po esser in apparat nizzaivel, schins ha in pastget ubain in curtin. El po tiers lieus e chantuns ch'ins na po betg segar cun ina maschina. Sch'ins vul cumprar in trimmer ston ins dentant resguardar intgins principis.

Davantvi quel cun cabel, amez in cun accu e davostiers quel cun benzin.
Legenda da maletgs: Davantvi quel cun cabel, amez in cun accu e davostiers quel cun benzin. RTR, Hubert Giger

I dat trais sorts: cun benzin, cun cabel e cun accus. Mintgin haja ses avantatgs ed era tscherts dischavantatgs, declera Corsin Bundi. El ha ina firma cun maschinas agriculas ed ina fravia.


Il segarieven cun accu ha l'avantatg ch'ins na sto betg trair suenter in cabel. Mo in accu ston ins chargiar da temp en temp.
Sch'ins ha in segarievens cun cabel ston ins far attenziun chins na taglia betg el e ch'ins na trai betg il cabel ord la spina da contact. La lunghezza dal cabel po esser limitada. Lavantatg è chins po lavurar d'in cuntin cun quel.


Il segarievens da benzin ha avantatgs sco quel cun accu, ins na sto betg dar quità dad in cabel. In problem po la canera esser. Quest segarievens ha dentant ina gronda prestaziun; ed el è era adattà per lavurers da vischnanca etc. (perquai datti plirs models).

Dovra be pauc tgira

In segarievens è in apparat che na dovra blera tgira. Sulet cun quel da benzin ston ins laschar far mintgatant in servis per rugalar il motor cun filters, chandaila etc. Tar quel cun cabel po quai dar ch'ins sto remplazzar mintgatant il chau ni la corda.

Corsin Bundi propona da cumprar in apparat che ha ina tscherta qualitad. Quel tegnia pli ditg ed ins survegnia la tocca.
La finala duess ins lavurar segir cun el, vul dir, trair en chautschas lungas, purtar egliers e – schins ha in segarievens che va cun benzin – proteger las ureglias.

Autur/a: Hubert Giger