Da Tujetsch a Tarasp

In viadi en l’istorgia da 5 hotels en il Grischun

D'ina collega survegn jau in guid da hotels dal 1924. Qua vegn descrit hotels ch’jau n’hai mai vis – e da quels ch’jau n’hai mai udi insatge. Hotels ch’èn svanì – e da quels ch’i dat anc oz. Las descripziuns cutizzan mias mirveglias – curt e bun jau vom sin viadi da hotel a hotel, da regiun tar regiun. Co sa preschentan quests hotels oz – e co eran quels avant 90 onns?