Il misteri da Bargun – Cronica d’in mazzament da chatscha

La damaun vi da las nov audan plirs chatschadurs il tun d’in sajet en il territori da chatscha da Bargun sur Luven. In’ura pli tard chattan ins Venanzi Camenisch morts per terra. Tgi ch’ha sajettà è mai vegnì ora. Era betg sch’igl è stà in accident u in mazzament u forsa schizunt in assassinat. En la cronica filmica «Il misteri da Bargun» reconstruescha l’autur Gieri Venzin las davosas uras da Venanzi Camenisch. El mussa tge ch’è vegnì fatg per schliar il cas e daco che quai è mai reussì. A pled vegnan persunas pertutgadas, ma oravant tut ils uffants da Venanzi Camenisch, che na san enfin oz betg tge ch’è proppi schabegià cun lur bab ils 10 da settember 1984.

RTR/dh/gc