Colani

chau da Chasper Pult
Legenda da maletgs: Chasper Pult. RTR/G.Dazzi


Sche nus udin quest num sche ans regurdain nus forsa dal campiun dals chatschaders grischuns Gian Marchet Colani (1772-1837) da Chamues-ch. El era returnà giuven da la Frantscha renunziond ad ina carriera sco pastizier ed ha emprendì ferrer. Uschia ha el savì far sez ses schluppet ed ha sajettà cun quel passa 2700 chamutschs. Dacurt è mort in auter purtader da quest num: Luigi Colani (1928-2019). In auditur mirveglius vuless savair danunder che vegn quest num da schlattaina che il designer industrial ha purtà en tut il mund. Forsa che intgins sa regordan da sia buttiglia per l'aua minerala da Val S. Pieder cun ina foppa per in meglier tegn?

Redacziun: Chasper Pult