Cuccalori

chau da Chasper Pult
Legenda da maletgs: Chasper Pult. RTR/G.Dazzi

In auditur vuless savair la derivanza da lexpressiun «cacalari» che nus enconuschain en rumantsch sursilvan sco «cuccalori». Quella deriva dal tudestg svizzer dals dus verbs «lare(n)» per «lallen» e «gaggen» per balbegiar («stottern») e signifitga ina persuna stupida e plauna. Il cuccalori, il schulori ed il tappalori furman in bel trio da tups u tgutgs sursilvans, ma l'ultim datti era en ladin sco tabalori. Quel vegn dal Tessin nua ch'ina persuna «balorda» vegn era numnada tabalori. Uss mancan be anc il tappagnac ed il tappatscholi per augmentar la cumpagnia da tamberls!

Redacziun: Chasper Pult