Kauderwelsch e Son Lurentg

chau da Chasper Pult
Legenda da maletgs: Chasper Pult. RTR/G.Dazzi

In auditur da Cuira vuless savair sch'il pled «Kauderwelsch» signifitgescha propi il rumantsch discurrì a Cuira. Gia dapi il 9avel tschientaner numnan ils Tudestgs il rumantsch da Cuira «Churwälsch». E da Martin Luther savain nus ch'el aveva numnà ils Rumantschs «die Chauderwelschen».

En l'emissiun vegnis Vus ad udir, pertge che quest pled è vegnì duvrà per quella significaziun nunspetgada. Ma oz è era il di da Son Lurentg e nus udin, pertge che quel pover martir è anc oz enconuschent. E tgi sa: «In bi s. Loregn fa cler atun.»

Redacziun: Chasper Pult