AuturA satiricA

Suenter 9 onns han Viktor Giacobbo e Mike Müller tut cumià da lemissiun satirica Giacobbo/Müller. Sco adina cun sgnoccas satiricas. Dentant èn las sgnoccas betg adina dals duos cumediants mabain dad Auturs satirichers.

Mike Müller e Viktor Giacobbo han modellà la satira en svizra.
Legenda da maletgs: Mike Müller e Viktor Giacobbo han modellà la satira en svizra. Keystone

Per vegnir autur satiric na datti betg ina scolaziun. I na es era betg propi in job mabain ina occupaziun supplementara. Per exempels èn ils auturs da Giacobbo/Müller architects, magisters, banchiers ni students. Quels scrivan tenor gust e luna ina sgnocca e tramettan quella a la redacziun.

Sche la sgnocca plascha a ala redacziun, sche lura datti raps. Però in cas normal vegnan las sgnoccas anc ina giada surlavuradas. E i nun es insumma betg uschè che Viktor Giacobbo e Mike Mülelr na fan naginas sgnoccas sez. Els na fan simplamain betg tuttas sez.

Ins sto rir

Il schef da sgnoccas da Giacobbo/Müller, ni uss anteriur schef, manegia che emprender a scriver sgnoccas fan ins cun scriver. E per scriver insatge legher na datti nagin recept. Sco tge quai sagi cul umor.

Però in bun recept vevan Giacobbo/Müller en mintga cas. Els duos han tutg il umor da divers cun "lur" o apunto betg "lur" sgnoccas.


En la rait prendins cumiau dals dus satiricers

Per exempel la nova show da satirica sin SRF Deville late night.

Moderaziun: Georgina Janki, Redacziun: Fabia Caduff