Crowdlending

Crowdlending è ina nova furma da finanziar credits. Ina fulla (crowd) empresta daners a persunas privatas ni firmas. Plattafurmas en l'internet intermedieschan quests credits.

Crowdlending
Legenda da maletgs: Prender si credit via plattafurma Keystone

Ristg para pitschen
Schebain ina persuna u ina firma è creditaivla vegn examinà da las plattafurmas da crowdlending. Las infurmaziuns survegnan las plattafurmas dad uffizis da stumadira, ubain ch'ellas fan retschertgas sin social-media ed analisas da big-data. Per minimar il ristg dals crediturs vegn cusseglià a quels da diversifitgar, pia da parter ils daners che duain vegnir investids sin plirs projects. Ed in ulteriur tip: dar ils daners be a debiturs cun ils megliers rankings e renunziar ad in ni lauter pertschient rendita.

Autur/a: cc