Foodamentalissem

Star da cumpagnia e mangiar ina buna tschavera è bel. Dentant daventa quai pli e pli cumplitgà. Tgi na mangia betg charn, tgi na cumporta betg lactosa, e tgi desista sin idrats carbonics. Anc pli cumplitgà èsi da mangiar cun in foodamentalist.

Maila po cuntegnair pestizids!
Legenda da maletgs: Maila po cuntegnair pestizids!

In foodamentalist sa fatschenta da rudent cun la maglia. Tge è sanadaivel? Danunder deriva mia maglia? Sut tge circumstanzas? Quai po durar trais uras a di e pli ditg.

Autur/a: RTR/ah