Virola MMR

In uffant en letg cun il virus virustgel.
Legenda da maletgs: Il virustgel sa darasa en la citad da Berlin. KEYSTONE

La citad da Berlin, la chapitala da la Germania, vegn inundada dal virustgel. Gia uss èn passa 500 cas vegnì annunziads, quai è dapli che l'entir onn 2014. In da quests cas è schizunt stà mortal. Il virus vegn surdà da persuna tar persuna entras tusser, starnidar u discurrer. Bunamain mintga contact cun ina persuna infectada maina tar in infecziun. Sa proteger pon ins sulettamain cun ina virola. Ma tge schabegia exact, sch'ins s'infectescha?

Autur/a: RTR/td