Il forum cun Anna-Alice Dazzi e Silvana Derungs

«Schef, quai è coga cool!» registers linguistics

Silvana Derungs ed Anna-Alice Dazzi avant in regal cun cudeschs.
Legenda da maletgs: Era Silvana Derungs ed Anna-Alice Dazzi midan «register», tut tenor sch'ellas discurran en Il forum u en ina runda d'amis. RTR, A. Campell

«Registers» na datti betg mo en noss ordinaturs da biro u vid nossas orglas, mabain era en la linguistica. Manegià è il fatg che nus midain nossa lingua tut tenor cun tgi che nus discurrin: ina conversaziun cun la scheffa pretenda in auter register ch'in discurs tranter amis.

En in discurs cun las linguistas Anna-Alice Dazzi e Silvana Derungs sa fatschenta «Il forum» cun tals registers e sa dumonda, sch'igl è nausch sch'insatgi n'è betg abel da midar tranter registers linguistics.

Redacziun: Astrid Alexandre

Autur/a: RTR/cl