Poesias rumantschas: «Avant la neiv» da Curo Mani

legì da Johann Clopath.

Cudesch.
Legenda da maletgs: Poesias rumantschs accumpognan nus tras il mintgadi. Colourbox