Celine Dion: «My heart will go on»

Celine Dion
Legenda da maletgs: Celine Dion Keystone

La chanzun dil film Titanic: My heart will go on da Celine Dion. Ina chanzun ch'è perfetga per il film che raquinta l'istorgia tragica da l'amur tranter Rose e Jack. Era l'istorgia co ì è vegni tar questa chanzun ha da far cun l'amur. Pertge, senza ses um avess Celine Dion mai registrà ella. Lura fissi era mai vegnì tar quest grond success ch'ella ha gì cun quella chanzun.

Autur/a: Dominic Pohle