Stefan Battaglia, Paul Kollegger e Luzi Brüesch

Trais cumponists grischuns da num e da pum.

Clarinetta sin notas.
Legenda da maletgs: Trais cumponists grischuns da num e da pum . Pixabay

Dacurt avain nus preschentà cumposiziuns da Luzi Bergamin, Hans Fischer e Karl Grossmann. Oz datti ina schelta da tocs da trais ulteriurs gronds cumponists grischuns: da Stefan Battaglia, Paul Kollegger e Luzi Brüesch. Lur tocs enconuschents èn «Jägerblut», «Glaser Chilbi» ubain il «Kollegger-Marsch». Quests tocs vegnan interpretads da chapellas grischunas e da tut la Svizra.

Redacziun: Jachen Prevost