«Jau avess uschè gugent fatg quest film»

Avant onns, cura ch'il reschissur Markus Fischer ha legì il roman «Die Dunkelheit in den Bergen» da Silvio Huonder è el immediatamain stà persvadì: quai pudess dar in film da kino epic!

Sche tut fiss ì tenor plan, lura fiss quest film ussa en ils kinos. Ma suenter in start cun bler entusiassem da tuttas varts, ha il project la finala fatg naufragi pervia da la finanziaziun.

Per ina giada na rapporta il Magazin da cultura pia betg dad in project en planisaziun u finì, mabain dad ina visiun ch'è ida da l'aua giu.

U èsi forsa mo partida remessa e Markus Fischer vegn insacura tuttina anc da realisar quest crimi grischun?

Contribuziuns

Autur/a: Astrid Alexandre