Scriver a maun

Cura avais vus scrit l'ultima giada in lung text a maun? Enconuschais vus las scrittiras da la glieud da voss conturn u è vossa communicaziun daventada quasi sulettamain digitala? Il Magazin da cultura s'entaupa cun duas persunas ch'han regularmain da far cun il scriver a maun.

Contribuziuns

  • Curs da calligrafia a Luven

  • Discurs cun l'archivari statal Reto Weiss

  • Litteratura: «Der alte Russ» da Linard Candreia

  • Tip persunal – Jaap Achterberg chanta Jacques Brel

  • La Reprisa: Sanaziun da la miniera Bellaluna