Scriver a maun

Cura avais vus scrit l'ultima giada in lung text a maun? Enconuschais vus las scrittiras da la glieud da voss conturn u è vossa communicaziun daventada quasi sulettamain digitala? Il Magazin da cultura s'entaupa cun duas persunas ch'han regularmain da far cun il scriver a maun.

Contribuziuns