Il magliacudeschs

En il magliacudeschs discurra Esther Krättli cun giasts davart cudeschs che dattan actualmain en egl.

En il center da l'emissiun stattan dus cudeschs scrits d'in autur ch'ha chattà ina nova partria en Engiadina. Preschentadas vegnan las istorgias criminalas «In M... und anderswo» da Magnus Schleich e «Harmloses, bitte», l'emprima publicaziun dal 1970 da l'artista e scriventa Erica pedretti che cumplenescha quests dis 90 onns.

Sut il pseudonim Karl Friedrich preschenta il reverenda da Cinuos-chel crimis plain tensiun, nua ch'el entretscha adina puspè novs motivs. El tradescha en l'emissiun era, pertge ch'ils cas na vegnan betg schliads e tge ch'el fa cun lecturs frustrads.

En «Harmloses, bitte» sa regorda Erica Pedretti vi da muments or da sia uffanza en Moravia ch'ella ha stuì bandunar durant la guerra. L'artista Evelina Cajacob da Sumvitg è sa fatschentada cun il text da sia collega che n'è insumma betg banal.

Redacziun e moderaziun: Esther Krättli