Minisguard dals 22.09.2018

Tge fa in spiun?

«Mes num è Bond, James Bond ed jau baiv mes Martini mo scurlattà e betg maschadà.» Gea, la vita dad in agent u spiun... quella n'è definitiv betg uschia. Nus declerain, tge ch'in spiun fa propi. E tge ch'è forsa tuttina sumegliant sco en in film.

Arena tectonica Sardona – in dals lieus ils pli specials

Nagut n'è pli sco ch’igl era ina giada. Tut è sa midà. Là nua ch'igl aveva pli baud ina gronda mar èn uss nossas Alps. Sco è quai capità? Nus ans essan mess sin ils fastizs dal svilup dals continents e tut quai che tutga latiers. E nus essan stads en quel lieu, nua ch’ins vesa quest svilup uschè bain sco nagliur auter sin il mund.