Clau Scherrer – musica è instinct controllà

Sco dirigent e pianist viva Clau Scherrer da e per la musica.

Fotografia dal chau da Clau Scherrer
Legenda da maletgs: Clau Scherrer: «Cur ch’ins fa il hobi tier il mistregn, sche han ins buc in hobi pli.» MAD Bowie Verschuuren

Dapi 20 onns dirigia Clau Scherrer (42) il «cantus firmus surselva», el è il directur musical dal festival «Origen» e dapi in onn manader da la scola da musica Surselva. La musica è per el sco ina perfetga societad, «mintgin viva bein, sesenta bein e mira da sasez, aber en ina biala convivenza cun il vischin.» En il Profil raquinta el da sia passiun e lavur, daco che musica sto esser per el sincera per betg vegnir «musica da plastic», da ses quatter uffants e da ses schaschins da far er en il temp liber insatge auter che musica.

Redacziun: Guadench Dazzi