Digitip – Flora Helvetica mini

Per identifitgar fluras u plantas datti in'app da Flora Helvetica.

Gentiana u giansauna
Legenda da maletgs: Gentiana u giansauna. Keystone

Quella custa per in interessà normal plitost bler ed è plitost insatge per botanichers. Ma per tgi che va simplamain en muntogna u en il guaud u sur prada e vul savair il num dad ina flur nunenconuschenta, per quel tanscha l'app Flora Helvetica mini ch'è gratuita. Ins po inditgar criteris sco colur, grondezza, furma da feglia u il lieu, nua ch'ins ha chattà la flura e l'app propona lura exempels pussaivels.

Autur/a: Gabriela Desax