Digitip – Gidar daventa anc pli simpel

Far in transport cun ina persuna betg mobila, lavur cumina cun in'uniun en in vitg. Adina puspè duvrassi ina u pliras persunas che gidan. La nova applicaziun «Five up» vul simplifitgar da porscher agid e sustegn.

Gidar po era glieud veglia in a l’autra.
Legenda da maletgs: Gidar po era glieud veglia in a l’autra. Keystone

Ditg curt vul l'app «Five up» gidar a dar sustegn. Ella vul far pli simpel da chattar glieud ch'è pronta da sa gidar. E persunas ch'èn prontas da s'engaschar duain avair ina sperta survista, nua ch'i brischa.

Diever è simpel

Ina pitschna survista declera al cumenzament ils pass impurtants. Lura hai num s'annunziar, cun in pèr paucas indicaziuns persunalas. E sco proxim pon ins gia sfegliar tras las dumondas per agid, sin la pagina «Einsätze finden». Igl è pussaivel da sulet vesair las dumondas ord la regiun.

Per far sez in appel e tschertgar agid sin «Five up», dovri mo d'inditgar tge ch'è giavischà nua e cura. Questa dumonda pon ins plazzar publicamain, uschia che tut ils utilisaders da l'app vesan quella, u mo per ina gruppa da persunas definida. Quai po esser in'uniun, la famiglia u era ina gruppa d'amis. Crear ina tala rait pon ins cun trametter in link a tut las persunas che vegnan en dumonda.

In grond manco

In mez onn è lapp «Five up» uss publitgada, ed i manca la participaziun. Tar inemprova nèn naginas dumondas or dal Grischun cumparidas. Sulet per citads pli grondas èsi da chattar in pèr paucas dumondas per agid. Quellas derivan cunzunt dorganisaziuns socialas chèn sa participadas al project da lapp, sco la Pro Juventute e la Crusch cotschna svizra.

L'applicaziun «Five up» datti per telefonins cun Android sco era cun iOS.

Redacziun: Alexi Baselgia