Digitip – La vusch sut la marella

Nossa vusch accumpogna nus da la damaun fin la saira. Perquai fissi magari interessant da savair dapli da sia atgna vusch. L'applicaziun «Stimmanalyse» empermetta da tradir in zic dapli da la vusch.

Ina vusch d'um analisada da l'app.
Legenda da maletgs: Ina vusch d'um analisada da l'app. RTR

L'emprim pass suenter chargiar giu l'app «Stimmanalyse» è da leger in text e registrar quel. En l'introducziun cusseglian ils sviluppaders da l'app da duvrar in microfon extern u in headset. Uschia saja il resultat da l'analisa pli exact. In segund cussegl è da tschertgar in lieu ruassaivel per registrar.

Il resultat è magher

Suenter segirar la registraziun da la vusch, cumpara in maletg che mussa quant auta u bassa che la vusch è. Èsi ina vusch da dunnas u ina vusch dad umens, u ina vusch neutrala? In segund maletg mussa en ina grafica, co la vusch è ida si e giu. Ed in terz maletg resumescha il resultat en cifras.
En tut porta questa analisa da la vusch pauc infurmaziun. Vitiers vegni ch'ins na po betg tadlar la vusch registrada. Bain fan ils sviluppaders attent sin Google Play ed en l'App Store, che l'app na porschia segir betg uschè bler sco in'analisa professiunala da la vusch. La finala ina pulita dischillusiun.

Dapli fiss pussaivel

Tge pussaivladads che l'analisa da la vusch porscha, han firmas ed interpresas realisà gia dapi in temp. Las inas vulan chattar ora sch'ins tuna malsaun, per lura pudair excluder prestaziuns. Autras speran da savair cura che la luna da cumprar è gronda. Bleras da questas activitads succedan a moda pauc visibla u perfin zuppada.

L'applicaziun «Stimmanalyse» è la fin finala plitost in termagl ch'insatge serius. I dat ella per Android e per iOS, ella na custa nagut.

Autur/a: Alexi Baselgia