Digitip – Mails da massa persunals

Cunzunt durant il temp d'advent èn salids a la parentella ed ad amis populars. Dentant n'èsi betg fitg bel da scriver a tuts ils medems messadis cun in «Hallo» senza num sco introducziun. E per scriver in salid persunal per in e scadin dovrins bler temp.

Mails da massa persunalisads.
Legenda da maletgs: Mails da massa persunalisads. https://pixabay.com/de/

La schliaziun èn mails da seria. Il principi è sumegliant a quel da brevs da seria. Il messadi èsi da scriver ina suleta giada. Per persunalisar il messadi pon ins lura adattar las parts persunalas per mintga contact. Vul dir: Ins na sto betg cumenzar il messadi cun in «Hallo» impersunal, mabain cun il num da la persuna. Per far in tal mail da seria datti pliras pussaivladads.

Applicaziuns e programs

Ina è l'applicaziun «Mailer Lite» che vegn purschida per iphones ed ipads. Ins scriva in mail tut normal. Mo enstagl d'in num concret scriv'ins en il mail in code per in num variabel. Lura activeschan ins ils contacts giavischads sin il telefonin. Suenter integrescha l'applicaziun en quest code automaticamain las datas persunalas dals contacts elegids. E gia è il mail persunalisà pront per trametter.

Ma era per quels che n'han nagin iphone datti pussaivladads. Ina opziun porscha il program da mail «Outlook». Là marcheschan ins ils contacts giavischads. Suenter chattan ins en il register da «Start» sut la gruppa «acziuns» in buttun «Serien- E-Mails». Là han ins da dar en intginas preferenzas e lura arvi in document da «Word». Là pon ins alura tscherner, tge parts dal mail che duain esser variablas. Cura ch'ins ha fatg las midadas giavischadas pon ins trametter la brev sur il register «Sendungen» ed il buttun «fertigstellen und zusammenführen».

Sch'insatgi n'ha nagin «Word» datti era programs gratuits sco «Libre Office» ni «Open Office». Il diever da quels è dentant in zic pli cumplitgà.

Era per quels ch'èn main fits cun la tecnica datti alternativas. Numnadamain datti programs specifics per brevs da serias. In exempel è il program «Supermailer». Dentant ston ins far quint che tut ils programs specifics per mails da seria custan. Quai il pli tard suenter in temp d'emprova u davent d'in tschert dumber da contacts.

Avantatgs e dischavantatgs

Per tgenina varianta ch'ins sa decida la finala è lura gusts. Uschia è l'applicaziun per l'iphone gratuita e pratica. Dentant han ins mo la pussaivladad da persunalisar il num. Qua èn las versiuns dad «Outlook» ni «Supermailer» en avantatg. Quests programs pon ins drizzar en uschia, ch'era autras chaussas sco per exempel il gener vegnan adattads. Tar quellas duas è la dumonda sch'ins è plitost avert per ina varianta pli pretensiusa ubain per ina varianta che custa.

Autur/a: Nora Baltermia