Digitip – Tge far sch'il telefonin vegn pli plaun

La raschun ch'il telefonin vegn plaun è atgnamain savens simpla. Chargiar giu e stizzar apps, emplenir il telefonin cun fotos, videos e bler auter – tut quai procura che l'apparat vegn pli plaun. Per cletg datti inqual tric per empruvar da far chommas al telefonin u al tablet.

Betg mintga telefonin è tuttina spert.
Legenda da maletgs: Betg mintga telefonin è tuttina spert. Reuters

Actualisar il telefonin è impurtant – ils updates pon dentant era franar ferm quel, perquai ch'insatge n'ha betg funcziunà correct. In'alternativa è da far in uschènumnà «Clean Install», senza che veglias versiuns disturban l'installaziun. Impurtant è lura da far l'emprim in backup, da segirar tut las datas ordaifer il telefonin.

Svidar il telefonin

In segund tric è da procurar per avunda plaz sin il telefonin. Pli plain che quel è, e pli plaun ch'el vegn numnadamain. Ina schliaziun è da chargiar fotos e videos sin servetschs externs sco iCloud, Google Drive, One Drive e sumegliants. In'autra schliaziun è da cumprar ina carta supplementara per augmentar il spazi dal telefonin, quai funcziuna dentant mo per apparats d'Android.

Investir da bell'entschatta

Il pli simpel è dentant da ponderar gia avant cumprar il telefonin, quant spazi che fa da basegn. Enstagl d'eleger in model cun 64 gigabyte, pia pajar in zic dapli e cumprar il telefonin cun 256 gigabyte. Da quest'investiziun na vegn ins segir betg a s'enriclar – sch'il telefonin funcziunescha persuenter tiptop.

Autur/a: Alexi Baselgia