La ruina da la chaplutta da Sogn Benedetg è restaurada

Vitus Bass ed intgins voluntaris han dismess chaglias, sanà mirs e la part interna da la chaplutta. Els hajan prestà da quai da 2000 uras lavur, di Vitus Bass. In architect ed in miradur hajan cusseglià els.

Manuela Orlik, responsabla per il marketing e Vitus Bass che ha gidà a restaurar la ruina.
Legenda da maletgs: Manuela Orlik, responsabla per il marketing e Vitus Bass che ha gidà a restaurar la ruina. RTR, H. Giger

L'idea da sanar questas restanzas è vegnida l'onn 2001, cura che la feglia da Vitus Bass ha vulì maridar là. La chaplutta veglia cun in chor en furma da fier-chaval datescha dal 9avel tschientaner. Tenor ina cronica da la claustra da Mustér han Rigenza da Valle da Sumvitg e Chonrad de Rusen da Ruschein fundà da lezzas uras ina cuminanza cristiana da beghinas e begards.
Il chor era vegnì bajegià da nov il 1522. L'onn 1670 è in nov altar vegnì inaugurà.
La chaplutta è adina puspè vegnida renovada, fin ch'ina lavina ha destruì ella l'onn 1984. E perquai ch'il privel da lavinas è anc adina grond en questa regiun n'èsi betg pussaivel da reconstruir ella sco pli baud.

Autur/a: RTR, sc