Tujetsch: Beat Roeschlin è 100 dis en uffizi

Purtret da Beat Roeschlin
Legenda da maletgs: Beat Roeschlin. RTR, G. HOSANG

Beat Roeschlin n'è anc betg s'enriclà d'avair surprendì il post da president communal da Tujetsch. El è s'annunzià sin in inserat per il post da president da vischnanca da Tujetsch. Ils 8 da mars è el vegnì elegì cun in fitg bun resultat da las vischinas ed ils vischins da Tujetsch.

Gia aifer ils emprims 100 dis ha el procurà per in terratrembel en la vischnanca da Tujetsch e la vischnanca vischinanta da Mustér. Quai cun la decisiun che Tujetsch sa retiria da Sedrun Mustér Turissem. Beat Roeschlin prendess anc ina giada questa decisiun. Tenor el n'ha quai betg fatg donn a la collavuraziun cun Mustér, mabain gist il cuntrari. Las duas suprastanzas communalas hajan finalmain ina giada discurri davart il turissem.

Respect dal rumantsch
Main bun ha Beat Roeschlin cun il rumantsch. Entant ch'el chapescha quai ch'è scrit, na chapescha el anc betg propi quai che vegn discurrì. «Jau avess gugent, sch'jau chapiss, sch'insatgi fa ina dumandà per rumantsch» manegia el. Il discurrer sez saja probabel anc ditg betg pussaivel. «Il rumantsch è ina fitg bella lingua, ma jau hai grond respect da la cumplexitad da questa lingua».

Autur/a: RTR/gh