L'amore prima di tutto

L'emprim dal tut la charezzia. Sut quest titel è cumparì dacurt in cudesch cun dumondas d'uffants a papa Francestg. Dumondas persunalas, ma er dumondas teologicas e da quellas ch'occupan blers umans. Tge vuleva il papa daventar da mattet? Pertge ha Jesus savì ir sur l'aua? E pertge ston uffants patir? Respostas dal papa che n'interesseschan betg mo uffants.

Il predi da questa dumengia fa sur Alfred Cavelti.


Redacziun: Gabriela Desax

Contribuziuns

  • Predi d'Alfred Cavelti

  • L'amore prima di tutto

Autur/a: RTR/gd