Odi – in'emoziun che ha bandunà l’anonimitad

Danunder vegn quest odi che sa manifestescha actualmain en uschè bler lieus? A Stockholm, Londra, Paris cun attatgas terroristicas? Qua tar nus en ils forums d'internet cun las disfamaziuns? Cun da quellas dumondas sa fatschenta il cudesch «Gegen den Hass» da la filosofa tudestga Carolin Emcke. Ella constatescha ch'i vegn ozendi odià avertamain e che l'odi na vegn betg simplamain uschia. Odi vegn cultivà cun differentas strategias. L'emissiun Vita e Cretta da Pasca preschenta intginas.

Il pled sin via da la dumengia da Pasca fa Romedi Arquint.

Contribuziuns

  • Il pled sin via cun Romedi Arquint

  • Odi - il cudesch «Gegen den Hass» sa fatschenta cun quest tema

Autur/a: Maria Victoria Haas