Siglir tar il cuntegn

Header

cuntegn

General Netichetta ed User Generated Content (UGC)

I. Indicaziun generala

Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) resalva explicitamain il dretg da midar, interrumper u metter or da funcziun da tut temp temporarmain u permanentamain la plattafurma UGC e quai cun u senza infurmar l'utilisader. Qua tras na resultan per l'utilisader ni dretgs d'indemnisaziun ni auters dretgs da garanzia.

Plinavant resalva RTR explicitamain il dretg da pudair midar da tut temp la netichetta e las determinaziuns UGC. Vegnan fatgas adattaziuns da quest gener, las publitgescha RTR immediatamain sin sia plattafurma d'internet. Igl è chaussa da l'utilisader da s'infurmar davart la versiun actuala da la netichetta e las determinaziuns UGC sin la plattafurma d'internet da RTR.

Ultimas midadas: 11 da matg 2015

II. Netichetta

Reglas da cumportament per noss servetschs interactivs (p.ex. chats): contribuziuns che offendan l'onur u contribuziuns rassisticas, discriminantas, sexisticas, pornograficas u che glorifitgeschan violenza èn scumandadas.

Plinavant na dastgan vegnir publitgads nagins cuntegns smanatschants, abusivs, mulestants, disfamants, vulgars, plain odi u autramain nuschaivels u cun caracter da reclama. Nus resalvain il dretg d'allontanar cumplettamain e senza cuntradumonda contribuziuns cunter las reglas. L'abus vegn persequità.

Era vegnan stizzadas remartgas senza relaziun cun il tema publitgà e contribuziuns ch'èn evidentamain vegnidas scrittas sut in num da fantasia u cun l'indicaziun d'in speditur fallà.

III. User Generated Content (UGC)

§ 1 Champ d'applicaziun

Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) è ina filiala da la Societad svizra da radio e televisiun SRG SSR e fixescha en quest contract ils dretgs e duairs per l'interpresa cumplessiva SRG SSR.

Questas cundiziuns da fatschenta regleschan l'utilisaziun da las purschidas User Generated Content (purschidas UGC) che RTR metta a disposiziun. Persunas minorennas pon utilisar las purschidas UGC mo cun il consentiment da lur persunas autorisadas d'educar. Las persunas autorisadas d'educar stattan bun per cuntravenziuns cunter las determinaziuns d'utilisaziun. Excepziuns ed ulteriuras disposiziun spezialas chatt'ins direct sut las singulas purschidas UGC.

§ 2 Servetschs purschids da la plattafurma UGC

RTR metta a disposiziun en il rom da las pussaivladads tecnicas e da las pussaivladads dal manaschi ina plattafurma UGC che permetta als utilisaders d'integrar agens cuntegns (videos, audios e maletgs, etc.) sin la pagina d'internet da RTR.

La plattafurma UGC vegn editada e tgirada online e po vegnir emplenida cun cuntegns. Entaifer questa purschida pon utilisaders registrads chargiar si e publitgar – resguardond las cundiziuns sut cifra 3 – cuntegns producids sezs (videos, audios e maletgs, etc.).

Per utilisar il servetsch ston ils utilisaders disponer d'in access a l'internet ed esser equipads cun ils apparats d'informatica correspundents. Ils custs eventuals ston ils utilisaders surpigliar.

§ 3 Datas persunalas dals utilisaders/registraziun

Cun sa registrar per ils servetschs online tscherna l'utilisader in num d'utilisader, in pled-clav ed in num da gruppa per sia pagina publica. L'utilisader è obligà da tegnair secret sias datas da login (pled-clav, etc.) per la plattafurma UGC e da betg render accessiblas ellas a terzs. Ils utilisaders èn responsabels per tut las acziuns che vegnan fatgas sut lur datas da login.

L'utilisader garantescha che las datas persunalas inditgadas èn vairas e cumplettas. L'utilisader sa declera d'accord che sias datas vegnan registradas ed arcunadas electronicamain tar RTR. Las datas na vegnan betg dadas vinavant a terzs.

Registraziuns incumplettas ed indicaziuns falladas han per consequenza ch'ils utilisaders vegnan refusads. Ils utilisaders èn obligads d'actualisar adina danovamain lur datas persunalas. Midadas d'adressa (midada da chasa, nova adressa dad e-mail, etc.) èn da communitgar immediat a RTR. RTR resalva il dretg da stizzar indicaziuns incorrectas.

En contact cun las datas dals utilisaders sa tegna RTR vi da la legislaziun valaivla.

§ 4 Responsabladads dals utilisaders

Ils utilisaders èn responsabels per tut ils cuntegns ch'els publitgeschan sezs. Pervia da la dimensiun na controllescha RTR ils cuntegns da la plattafurma UGC betg sistematicamain.

Ils utilisaders s'obligheschan en spezial da na publitgar nagins cuntegns che violeschan l'urden giuridic svizzer valaivel e/u ils dretgs da terzs (inclusiv lur dretgs persunals).

Ultra da quai na porschan e na collian ils utilisaders betg ils suandants cuntegns:

  • cuntegns ch'èn tenor l'idea da morala generala ed en davosa instanza tenor la decisiun da RTR obscens, offendents, disfamants, maldeschents, pornografics, mulestants, rassistics, xenofobs u autramain immorals;
  • cuntegns che pon far donn a l'image da RTR resp. da la SRG SSR;
  • cuntegns che fan reclama per terzs;
  • cuntegns ch'èn adattads per far donn ad auters, sco p. ex. virus, trojans, spyware, appels da phishing u instrucziuns per crear tals cuntegns.

L'utilisader liberescha RTR en quest connex da tut ils regress e da tut las cuntraversas giuridicas, pretensiuns d'indemnisaziun ed autras accusaziuns e pretensiuns che terzs pudessan far suenter l'endataziun da sias datotecas, inclusiv ils maletgs e commentaris.

§ 5 Transmissiun da dretgs

  • Sche l'utilisader chargia si cuntegns (videos, audios u maletgs, etc.) lubescha el explicitamain ch'il visitader da la pagina po guardar els.
  • L'utilisader dat a RTR tut ils dretgs betg exclusivs per l'utilisaziun dals cuntegns publitgads (videos, audios e maletgs, etc.) e quai senza limitaziun temporala, spaziala u factica. Ils videos, audios u maletgs pon era vegnir integrads e publitgads sco colliaziun sin paginas-web estras, u vegnir mess a disposiziun via upload sin terzas paginas (en spezial Facebook) per telechargiar.

Resalvads restan ils dretgs surpigliads da la Societad svizra per ils dretgs dals auturs d'ovras musicalas SUISA.

  • L'utilisader garantescha ch'el è autorisà era visavi coauturs, protagonists ed ulteriurs cooperaturs da publitgar ils cuntegns (videos, audios u maletgs, etc.) e ch'el posseda il consentiment da tut las persunas ch'ins enconuscha en il video, audio u maletg per ils intents descrits qua.
  • L'utilisader liberescha RTR en quest connex da tut ils regress e da tut las cuntraversas giuridicas, pretensiuns d'indemnisaziun ed autras accusaziuns e pretensiuns che terzs pon far en connex cun la publicaziun da ses videos, audios u maletgs.

La programmaziun po chattar ils videos, audios e maletgs da l'utilisader ed els pon vegnir emess en ils programs da la SRG SSR. Perfin resp. oravant tut sche la musica n'è betg publitgada è l'utilisader d'accord cun ina tala promoziun.

§ 6 Bloccada dals accounts d'utilisader tenor agen giudicament

RTR è legitimà da bloccar l'account d'in utilisader da tut temp senza inditgar motivs e senza observar termins e da stizzar ils videos, audios e maletgs publitgads. Quai vala en spezial, sch'ina da las obligaziuns sura na vegn betg observada. In tal surpassament po plinavant avair consequenzas dal dretg civil e consequenzas penalas per l'utilisader.

§ 7 Limitaziun da la responsabladad

RTR na surpiglia nagina garanzia ch'ils servers, ils cuntegns ed ils messadis arcunads èn disponibels da tut il temp, ch'il servetsch funcziuna e che las infurmaziuns publitgadas sajan correctas, qualifitgadas, fidablas ed exactas. Quai vala en spezial per infurmaziuns che vegnan derasadas dals utilisaders da la plattafurma.

RTR na surpiglia nagina responsabladad per perditas da datas e/u per auters donns che resultan per utilisaders u terzs cun utilisar il servetsch.

RTR na surpiglia nagina responsabladad per il funcziunament e la cumpatibilitad da la hardware che l'utilisader dovra. Ils utilisaders èn sezs responsabels per la hardware ch'els dovran.

Copias da film vegnan spedidas sin ristga dal speditur. RTR stat bun en sia cumpetenza mo per la valur dal material dals films.

§ 8 Terzs prendan enconuschientscha da datas en l'internet

L'utilisader prenda en cumpra ch'igl è pussaivel da prender enconuschientscha – era senza autorisaziun – da datas che vegnan transmessas en l'internet.

§ 9 Support

RTR na porscha nagin support tecnic en connex cun l'utilisaziun dal servetsch.

§ 10 Custs

La plattafurma UGC è gratuita per ils utilisaders ed ils visitaders.

§ 11 Segirada da datas

RTR na surpiglia nagina garanzia che las datas endatadas vegnian segiradas ed archivadas.

§ 12 Dispensaziun

Ils utilisaders s'obligheschan da liberar la SRG SSR da tut la responsabladad e da tut las obligaziuns, expensas e pretensiuns che sa resultan da donns pervia da diffamaziun, insulta, offensiun da dretgs persunals, pervia da l'interrupziun da servetschs per utilisaders e pervia da l'offensiun da bains immaterials u auters dretgs. Ils custs che sa resultan en quest reguard per il servetsch resp. per ses collavuraturs e/u per terzs en connex cun la defensiun resp. la persecuziun adequata d'in dretg visavi terzs surpiglia l'utilisader.

§ 13 Entrada en vigur, durada e finiziun da la cunvegna

La cunvegna tranter RTR e l'utilisader sa realisescha cun la surdada d'in account d'utilisader tras RTR. La cunvegna è illimitada e po vegnir desditga da mintga partida da tut temp.

§ 14 Dretg applitgabel e dretgira cumpetenta

Per tut las relaziuns giuridicas tranter RTR ed ils utilisaders è applitgabel il dretg svizzer. La dretgira cumpetenta exclusiva è la citad da Cuira cun resalva da dretgiras cumpetentas imperativas.

Cuira, ils 11 da matg 2015

Artitgels legids il pli savens

Scrollar a sanestra Scrollar a dretga