Siglir tar il cuntegn

Header

cuntegn

Purtrets da professiun RedacturA musica

Crear di per di ils differents programs da musica. Redacturas e redacturs da musica selecziuneschan, programeschan e modereschan per part sez las singulas emissiuns da musica.

Dumondas a Jachen Prevost, redactur da musica

Tge rolla ha il/la redactur/a da musica tar RTR?

Redactur da musica Jachen Prevost a sia plazza da lavur.
Legenda: Redactur da musica Jachen Prevost. RTR

El è responsabel per l’accumpagnament musical durant 24 uras, pia er per accumpagnar las emissiuns d’actualitad e da divertiment. Il redactur da musica tschertga, evaluescha, valitescha e prepara la musica. Tut tenor sto el preparar ils tocs da disc cumpact ubain da l’archiv digital e metter en il sistem per laschar ir sur l’emettur. Quai cun far indicaziuns davart: titel, interpret, autur, firma discografica, lunghezza, tempra, spertadad e gener. Tar nus vegni lavurà cun tut ils geners, da chors e classica, musica populara e da brass fin tar pop e rock.

Quant fitg influenzescha il redactur da musica in’emissiun?

Tar las emissiuns «Nossa musica», da chors, musica populara, classica u brass tscherna el la tematica e prepara la musica, cun far ina selecziun tenor criteris da qualitad, cun guardar ch’ils tocs èn adattads per noss program. I dat però adina er il factur «persunal», la noda da mintgin e mintgina, quai sent’ins er tar ils programs dal di.

Co è questa professiun sa midada ils davos onns?

L’emprim avain nus anc lavurà cun albums e singles da vinil, cun ina schelta pli pitschna. Là eri impurtant da savair cura ch’ina chanzun era vegnida emessa l’ultima giada, per evitar dublettas. E tar albums e singles eri adina er da guardar ch’els n’hajan betg sgriffels. Pli tard avain nus lavurà bler cun discs cumpacts, er durant ils emprims onns da l’automatisaziun. Là avevan nus anc grondas boxas da musica cun discs cumpacts ed il redactur da musica n’aveva betg pli da prender enta maun ils discs. Avant 20 onns ha lura cumenzà il temp digital, cun audiofiles, che ha revoluziunà nossa lavur. La schelta è daventada quasi illimitada, tut la musica era disponibla en in u l’auter lieu en la rait. La gronda offerta n’ha dentant betg mo augmentà la qualitad.

Co vesa in tipic di da lavur dal redactur da musica ora?

Dis tipics na datti betg, perquai che mintga di è auter e dependa da l’incumbensa. Tut tenor avain nus dad evaluar e valitar musica, importar ella en noss sistem d’emetter, far in program dal di, scriver texts da pressa ubain far emissiuns da musica. Mintga di cuntegna ina nova sfida e novas incumbensas, e duas giadas l’emna avain nus er noss inscunters per discutar e valitar musica.

Tgeninas èn las bellas varts da questa lavur e tgeninas las main bellas?

Curuna cun plirs DC's.
Legenda: Fonoteca/l'archiv da musica. RTR

Nus avain la bella incumbensa d’ans fatschentar la gronda part da noss temp da lavur cun musica. Datti insatge pli interessant che lavurar cun musica nova, scuvertas e truvaglias? I dat però mintgatant er musica che procura per irritaziuns, musica da pauca qualitad che vegn furnida da firmas discograficas e che nus na savain betg duvrar en noss programs. E lura capita er che nus avain da lavurar cun musica che na correspunda betg a noss gust persunal.

Tge premissas sto la persuna ademplir che s’interessescha per questa plazza?

Sco emprim e pli impurtant: grond plaschair da sa fatschentar cun musica da blers geners. Da sviluppar segirtad cun valitar e descriver quella musica. È ella adattada per noss program, pudess ella plaschair a noss auditori, è ella actuala ubain relevanta? Perquai che la musica è rumantscha, svizra ed internaziunala ston ins er savair linguas. Sper rumantsch e tudestg er franzos, talian e surtut englais – la lingua impurtanta da la musica. E mintgatant avain nus er da scriver texts, surtut per rumantsch grischun però er en autras linguas. Betg d’emblidar: ins sto avair flair tecnic per pudair lavurar cun computer, software da programmaziun, programs d’archivar e dad editar. E sch'il redactur da musica sa er moderar è quai in grond avantatg. Lura po el preschentar sez sias emissiuns da musica. La lavur da redactur da musica è er lavur da squadra. En ils inscunters da redacziun tractain e discutain nus musica nova e propostas per duvrar en noss programs.

Tge perspectivas professiunalas ha il redactur da musica tar RTR?

Ina da las pussaivladads per enritgir sia lavur è da moderar emissiuns. Interessanta e pretensiusa è la lavur da cussegliaziun da musica per emissiuns sco: la marella, il magazin da cultura ubain per emissiuns da televisiun. Sco dapertut: er tar nus datti bleras occasiuns e pussaivladads per sa scolar e sa perfecziunar. E lura datti er anc la pussaivladad da vegnir producent/a da musica. Quel ha lura la responsabladad per tut quai che ha da far cun musica en chasa, saja quai la redacziun da musica, registraziuns u era l’organisaziun dad events da musica.