Siglir tar il cuntegn
audio
La nova plattafurma «dialog»
Or da Actualitad dals 23.08.2023. Maletg: RTR
laschar ir. Durada: 5 minutas 30 Secundas.

dialog Netiquetta e cundiziuns d'utilisaziun da «dialog»

Charas utilisadras e chars utilisaders da «dialog», Nus ans legrain che Vus commentais sin nossas plattafurmas. Per quest intent vulessan nus dar cun a Vus in pèr chaussas ch’èn impurtantas per nus:

«dialog» ... 

 • è ina purschida digitala che collia ils umans en tut las quatter regiuns linguisticas da la Svizra sco er las Svizras ed ils Svizzers a l'exteriur
 • als dat la pussaivladad da barattar lur puncts da vista senza barrieras linguisticas e d'emprender d'enconuscher meglier las differentas perspectivas da las differentas parts dal pajais  
 • è l’emprima purschida publicistica naziunala che vegn purtada da las unitads d’interpresa da la SSR: RSI, RTR, RTS, SRF, Swissinfo  
 • Contact: dialog.contact@srg-ssr.ch   

«dialog»: Per discutar!

Avrir la box Serrar la box
Ausschnitt aus der neuen Plattform Dialog, mit auswählbaren Artikeln.
Legenda: RTR

Cun «dialog» emprendais d'enconuscher novitads e debattas da nov. Discutai sur da temas relevants – n'emporta betg en tge lingua naziunala. Nus translatain per vus. Ina equipa da redacziun surregiunala selecziunescha mintg'emna in nov tema, per Vus da debattar. Plinavant datti interessants artitgels or da tut las parts da la Svizra. Ed in tool ch'è vegnì fatg sin basa da la retschertga «Co vai, Svizra?» mussa, nua che Vus essas tar in tema, cumpareglià cun ils auters.

Restai tar il tema, restai curtaschaivels. Nus dain gronda paisa ad in stil objectiv, ad in tun constructiv senza expressiuns offendentas, a la toleranza ed al respect envers autras opiniuns. Discutai objectivamain senza far tiradas, far pretensiuns u attatgar autras commentadras ed auters commentaders a moda persunala. Duvrai il tun ch’era Vus giavischais en in discurs.  

Voss commentaris vegnan examinads redacziunalmain e translatads – era cun utilisar intelligenza artifiziala –en tut las linguas naziunalas sco era en englais. En cas excepziunals po quai cuzzar in pèr uras. Sche Voss commentari vegn refusà, vegnis Vus infurmads via l’adressa dad e-mail che Vus avais inditgà tar la registraziun per «dialog». Ina correspundenza detagliada davart commentaris publitgads u renviads na pudain nus però betg porscher. La fin d'emna e durant la notg na vegnan debloccads nagins commentaris. 

Voss inputs ans èn impurtants. Vus faschais propostas tematicas u dais impuls cun Vossa savida d’experts, ans inditgais sbagls u sche nus avain emblidà in aspect en noss rapports. Nossa finamira è da restar en barat cun Vus. Nus vulain, charas utilisadras e chars utilisaders da «dialog», As dar ina vusch sin nossas plattafurmas ed integrar Vus da la bell’entschatta en nossa lavur schurnalistica.  

I n’exista nagin dretg da publicaziun. Schi fiss da constatar ina cuntravenziun repetida cunter la netiquetta e cunter las cundiziuns d'utilisaziun, po quai avair per consequenza la bloccada da l’access a «dialog». 

Nus na faschain betg per mintga tema pussaivel ina debatta. Nus ans concentrain sin il tema tschernì. Questas discussiuns vegnan moderadas pli ferm. Uschia vuless «dialog» promover la cultura da debatta constructiva sin las atgnas plattafurmas digitalas.   

Noss community management vegn sviluppà vinavant cuntinuadamain. Nus ans spruvain adina da crear las cundiziuns da basa per che las debattas sin nossas plattafurmas sajan objectivas, hajan ina finamira e sajan constructivas en il tun. Perquai rimnain nus cuntinuadamain Vossas propostas da meglieraziun, las discutain ed examinain differents models.  

Resguardai per plaschair il suandant per commentar:  

 • Vus essas registrads cun Vossa adressa dad e-mail sin il Login SSR e sin «dialog».
 • Vus na derasais naginas infurmaziuns faussas.
 • Ils cuntegns ston avair ina relaziun cun il tema.
 • Commentaris offendents vegnan stizzads gist tuttina sco tals che discrimineschan autras persunas pervia da la religiun, la naziunalitad, ils tratgs fisionomics, la derivanza etnica, ils tratgs culturals (lingua, num), l'orientaziun sexuala, il pensar politic, la vegliadetgna, impediments, la derivanza sociala u la schlattaina.
 • Commentaris che cuntegnan reclama commerziala u politica na vegnan betg publitgads.
 • Las utilisadras ed ils utilisaders s'obligheschan en spezial da betg publitgar cuntegns che cuntrafan a l'urden giuridic svizzer vertent e/u che violeschan dretgs da terzas persunas (inclusiv lur dretgs persunals).
 • Cuntegns illegals na vegnan betg publitgads.
 • Ils commentaris ston vegnir scrits en ina da las linguas naziunalas svizras u en englais.
 • Commentaris da spam u contribuziuns che vegnan inoltradas pliras giadas na vegnin nus betg a publitgar.
 • Nus na pudain betg verifitgar tut ils cuntegns da links. Nus resalvain perquai il dretg da betg publitgar commentaris che cuntegnan links.  

Disclaimer:

Tut las utilisadras ed ils utilisaders da «dialog» èn sezs responsabels per lur contribuziuns.  Cun dar liber il cuntegn d'in commentari sin «dialog» essas Vus d'accord che  

 • ins po translatar Voss cuntegns en ina u en pliras linguas naziunalas sco er en englais – era cun utilisar intelligenza artifiziala – e duvrar quels per la publicaziun sin «dialog».
 • Voss cuntegns – er translatads – pon vegnir accessibels publicamain e pon alura er vegnir citads en connex cun Voss pseudonim.
 • nus As dastgain contactar via l’adressa dad e-mail che Vus avais inditgà tar la registraziun per «dialog» cun dumondas da chapientscha u cun infurmaziuns per Vus.  
 • Persunas minorennas pon duvrar «dialog» mo cun il consentiment da lur persunas cun represchentanza legala. Las persunas cun represchentanza legala èn responsablas per cuntravenziuns a la netiquetta cunter las cundiziuns d'utilisaziun. 

La SSR resp. sias unitads d’interpresa  RSI, RTR, RTS, SRF e Swissinfo resalvan expressivamain il dretg da tut il temp midar, interrumper u sistir temporarmain u permanentamain la netiquetta e las cundiziuns d’utilisaziun. Quai cun u senza infurmar l’utilisadra u l’utilisader. Da quai na resultan nagins dretgs d’indemnisaziun u auters dretgs da garanzia per l’utilisadra u l’utilisader. 

Artitgels legids il pli savens