Siglir tar il cuntegn

Header

cuntegn

Update Proxim Orient Pussaivla nova cunvegna per laschar liber ostagis

Ils 7 d'october ha l'organisaziun radical-islama palestinaisa Hamas attatgà l'Israel. Dapi lura furiescha ina guerra cun tutta direzza e brutalitad en il Proxim Orient. Qua chattais mintga di ils schabetgs actuals.

22 da favrer

 • Tranter l'Israel e la Hamas pudessi tenor il minister isrelian Benny Gantz dar ina nova cunvegna per laschar liber ils ostagis. Gantz discurra dad indizis empermettents. Detagls concrets n'ha el però betg numnà. Sch'i na dettia nagina cunvegna vegnia l'Israel er a cumbatter vinavant durant il mais da gigina muslim Ramadan. L'Egipta, il Catar ed ils Stadis Unids sa stentan il mument per ina pausa da cumbat pli lunga en la guerra da Gaza. En il rom dad ina cunvegna duain ils ostagis che vegnan anc adina tegnids a ferm en la Strivla da Gaza vegnir barattads encunter praschuniers palestinais.

21 da favrer

 • Il Cussegl federal vul scumandar l'organisaziun da palestinais Hamas per 5 onns. El ha perquai tramess en consultaziun in sboz da lescha correspundenta. Pertutgadas dal scumond sajan er organisaziuns parentadas cun la Hamas.

  Il Cussegl federal discurra dad in effect preventiv e repressiv. Uschia duai vegnir sminuì la ristga che la Hamas ed organisaziuns parentadas nizzegian la Svizra sco refugi. Er la smanatscha terroristica en Svizra duai uschia vegnir reducida. Acziuns che sustegnan la Hamas pon vegnir chastiadas cun fin 10 onns praschun persunas ch'han ina influenza decisiva sin l'organisaziun cun fin 20 onns.

20 da favrer

 • En consequenza da la guerra en la Strivla da Gaza pateschan blers uffants fom. Sco l'organisaziun mundiala da la sanadad WHO ha constatà cun far retschertgas en la regiun saja mintga sisavel uffant acutamain sut-nutrì. Era dunnas en speranza e mammas che tezzan lur uffant endirian fom. La WHO ha gia rimnà las infurmaziuns il schaner, quinta dentant che la situaziun è vegnida anc pira dapi lura.
 • Ina resoluziun per cuntanscher uschè spert sco pussaivel ina pausa da cumbat transitorica en la Strivla Gaza preschentan ils Stadis Unids en il Cussegl da segirezza da l'ONU. La resoluziun metta en dumonda ina offensiva terrestra pli gronda a Rafah sco l'Israel vul far. Quai rapporta l'agentura da novitads Reuters, sin basa dal sboz da la resoluziun. Sch'il Cussegl da segirezza vuscha sur da quella resoluziun è anc nuncler. Ella fa concurrenza ad ina resoluziun da l'Algeria che pretenda ina pausa da cumbat umanitara immediata, en la guerra tranter l'Israel e la Hamas.
 • En la Mar Cotschna hai danovamain dà in incident cun ina nav da vitgira. Quai ha communitgà la marina britannica. La nav da vitgira haja annunzià in’explosiun, cura ch’ella saja stada sin via datiers da la costa dal Jemen. La nav saja vegnida donnegiada, l’equipa saja en segirtad. Anc na saja betg cler, sch’i sa tractia dad in’attatga dals rebels da Huthi.
Suezkanal
Legenda: Nav en il chanal da Suez che colliescha la Mar Cotschna cun la Mar Mediterrana. Keystone
 • Dapi l’entschatta da la guerra en la Strivla da Gaza han ils rebels, che vegnan sustegnids da l’Iran, adina puspè attatgà bastiments en la Mar Cotschna. Perquai han plirs stadis lantschà ina missiun da protecziun internaziunala. Ed ils Stadis Unids han lantschà cunterattatgas sin las milissas en la citad da Sanaa en il Jemen.
 • Er ils ministers da l'extern da l'UE han oz decidì ch'ellas vulan lantschar ina missiun da protecziun da las navs en la mar cotschna. Navs da guerra europeicas duain proteger navs da commerzi en la Mar Cotschna.

17 da favrer

 • Il tribunal internaziunal a Den Haag ha refusà ina dumonda d’urgenza da l’Africa dal Sid. Quella aveva pretendì d’examinar l’offensiva militara che l’Israel ha planisà sin la citad da Rafah. Gia il schaner haja la dretgira pretendì da l’Israel d'impedir in genocidi en la Strivla da Gaza – e quai valia uschia era per la citad da cunfin Rafah. Perquai na dovria naginas mesiras supplementaras, ha argumentà il tribunal internaziunal. L’Africa dal Sid renfatscha a l’Israel da violar dretg vertent. L’Israel refusescha las renfatschas.
 • Il schef svizzer da l'ovra d'agid da l'ONU per fugitivs palestinais UNRWA appellescha a la Svizra dad esser solidarica. Sch’i na dettia nagins daners, na possia l’ovra d’agid betg pli far sia lavur a partir da l’avrigl. Quai ha ditg Philippe Lazzarini en l’intervista cun las gasettas da Tamedia. Betg mo l’agid umanitar per la populaziun basegnusa en la Strivla da Gaza, mabain era quel en la Cisjordania, la Siria ed il Libanon dependian dals pajaments. L’Israel renfatscha a l’UNRWA che plirs collavuraturs hajan fatg part da l’attatga da la Hamas sin l'Israel ils 7 d'october. En consequenza han numerus stadis dal vest sistì lur pajaments per l’ovra d’agid, tranter auter era la Svizra. I va per 20 milliuns francs.
 • L'Egipta na planisescha betg da construir in champ per persunas che fugian da la Strivla da Gaza, ha communitgà la regenza egipziana. Pliras medias sin l'entir mund avevan rapportà che l'Egipta construeschia datiers dal cunfin cun la Strivla da Gaza in champ da recepziun che saja circumdà da mirs auts. L'Egipta veglia uschia retegnair ina eventuala fulla da fugitivs palestinais. La regenza ha refusà quests rapports da medias, ins haja cumenzà a construir ina zona neutrala gia ditg avant il cumenzament da l'acziun militara israeliana en la Strivla da Gaza.

16 da favrer

 • Il president american Joe Biden ha danovamain avertì il primminister israelian Benjamin Netanjahu d’ina operaziun militara en la citad Rafah al cunfin cun l’Egipta. Quai ha communitgà la Chas’alva a Washington. Al telefon haja Biden fatg attent Netanjahu che l’Israel na possia betg cumenzar cun in’acziun militara a Rafah senza in plan per proteger la populaziun civila en il sid da la Strivla da Gaza. Il medem mument haja Biden er sincerà ch’el vegnia vinavant a s’engaschar per che tut ils ostagis israelians vegnian deliberads. La vice-presidenta americana Kamala Harris s’inscuntria oz cun il president israelian Isaac Herzog a la conferenza da segirezza a Minca – hai num vinavant.

15 da favrer

 • Persunas palestinaisas en ils Stadis Unids da l'America na ston betg avair tema da vegnir expulsads. Il president american, Joe Biden, ha signà in decret che blochescha l'expulsiun da palestinais e palestinaisas per ils proxims 18 mais. Il motiv sajan las cundiziuns umanitaras che vegnan adina pli nauschas, scriva l'uffizi presidial. Pertutgads da quest decret èn radund 6'000 persunas.

 14 da favrer

 • Tar discurs per ina pausa da cumbat en la Strivla da Gaza n’han ins betg chattà in cumpromiss. Sco che la New York Times scriva, sa basond sin in funcziunari da l'Egipta, vegnian ils discurs prolungads per trais dis. Represchentants dals Stadis Unids da l'America, da l'Israel, Katar e da l'Egipta contraheschan sper ina pausa da cumbat era per relaschar ils ostagis da la Hamas.

12 da favrer

 • L’armada israeliana ha – tenor atgnas indicaziuns – attatgà pliras miras datiers da la citad Rafah en il sid da la Strivla da Gaza. Quai ha communitgà l’armada sin Telegram. En pli saja gartegià da deliberar dus dals ostagis che sajan vegnids rapinads da la Hamas ils 7 d’october. Tenor indicaziuns da l’autoritad da sanadad palestinaisa sajan almain 37 persunas vegnidas mazzadas tar las attatgas. Naginas da las indicaziuns fatgas na pon vegnir verifitgadas a moda independenta.
 • En vista a l’offensiva militara planisada a Rafah pretenda il president american Joe Biden da l’Israel in concept da protecziun per la populaziun civila. Quai a communitgà la Chas’alva a Washington. Tar in telefonat cun il primminister israelian Benjamin Netanjahu haja il president suttastritgà ch’i dovria in plan credibel, per garantir la segirtad dals umans en la regiun. La gronda part dals Palestinais è fugida da la violenza en la Strivla da Gaza en la citad Rafah che sa chatta al cunfin cun l’Egipta.

11 da favrer

 • En la Strivla da Gaza ha l’armada israeliana para chattà in tunnel da la Hamas sut la sedia principala da l'ovra d'agid da l'ONU per fugitivs palestinais UNRWA. L'infrastructura electrica dal tunnel saja colliada cun la sedia principala. Quai inditgeschia che la sedia haja provedì il tunnel cun forza electrica, pretenda l'armada israeliana. L’organisaziun d’agid pretenda ch'ella n'haja gì nagina enconuschientscha d'indrizs sutterrans. I dovria in’inquisiziun independenta. Dacurt ha l’Israel renfatschà a l’UNRWA che plirs collavuraturs hajan fatg part da l’attatga da la Hamas sin l'Israel ils 7 d'october. En consequenza han numerus stadis dal vest sistì lur pajaments per l’ovra d’agid.
 • En pliras citads israelianas han millis da persunas demonstrà per ils ostagis che sa chattan vinavant en ils mauns da la milissa radical-islama. Confamigliars dals ostagis renfatschan al primminister Benjamin Netanjahu ch’el torpedeschia las tractativas internaziunalas cun la Hamas davart ina pausa da cumbat ed in barat d’ostagis israelians cun praschuniers palestinais. Actualmain sa chattan anc passa 130 persunas en ils mauns da la Hamas.
 • En la guerra en la Strivla da Gaza ha la Hamas smanatschà d'interrumper las tractativas per laschar liber ostagis. Sche l'Israel attatgeschia propi la citad da Rafah, sco quai ch'il primminister israelian Benjamin Netanjahu ha annunzià, lura vegnian ins a chalar da contrahar.

10 da favrer

 • L’Israel vul para extender la guerra sin il sid da la Strivla da Gaza. Quai cun in’attatga gronda sin la citad da Rafah che saja l’ultima bastiun da la Hamas – hai num da vart israeliana. Il primminister Benjamin Netanjahu ha cumandà a l’armada da preparar in’offensiva che duaja era cumpigliar in plan d’evacuar persunas civilas or da la citad al cunfin cun l’Egipta. La cuminanza internaziunala crititgescha ferm ils plans da l’Israel. Ina tala attatga augmentass il squitsch sin l’Egipta d’avrir ils cunfins, ma er il risico che cumbattants palestinais attatgassan l’Israel nà da l’Egipta.
 • Las Naziuns Unidas ed organisaziuns umanitaras crititgeschan l'Israel: Tenor ellas impedeschia l'Israel furniziuns cun rauba d'agid, uschia ch'ins na possia betg gidar la populaziun en pitgira en la Strivla da Gaza. Enfin ussa haja l'Israel impedì 39 da total 76 convois en la Strivla dal nord, rapporta il biro per agid d'urgenza da las Naziuns Unidas.

8 da favrer

 • Las stentas per ina pausa da cumbat en la Strivla da Gaza e la liberaziun dad ostagis israelians han per il mument fatg naufragi. Il primminister israelian Benjamin Netanjahu ha refusà ina proposta da la Hamas per franar ils cumbats. Be ina victoria cumpletta vegnia a lubir a l'Israel da puspè refar la segirtad. Ordavant aveva la Hamas respundì sin ina proposta internaziunala d'intermediaziun. Per ch'ella laschia liber ulteriurs ostagis israelians stoppia l'Israel laschar liber passa 1'500 praschuniers palestinais.

2 da favrer

 • Dapi l'entschatta da la guerra en la Strivla da Gaza l'october sajan probabel 17'000 uffants da viadi sulets u sajan vegnids separads da lur famiglias. Quai ha il pledader da l'Unicef, Jonathan Crickx, ditg envers l'agentura da novitads Reuters. Prest tut ils uffants en la regiun dovrian agid psicologic perquai ch'els hajan tema, na possian betg pli durmir u vegnian en panica tar bumbardaments.
 • Entant ha l'Israel annunzià da betg vulair extender la guerra cunter la Hamas fin a Rafah. Là sa chattan passa in milliuns persunas ch'èn fugidas da las attatgas israelianas.
 • Ils Stadis Unids han ordinà sancziuns cunter quatter colonists israelians en la Cisjordania. Quai communitgescha il ministeri da finanzas american. Las 4 persunas sajan sa participadas ad acts da violenza, nua che pliras persunas civilas palestinaisas sajan vegnidas mazzadas, uschia la renfatscha. Tras las sancziuns vegnan tranter auter scheladas en facultads da las persunas en ils Stadis Unids e burgais americans na dastgan betg pli far fatschentas cun quellas persunas. Gia il december avevan ils Stadis Unids relaschà restricziuns d'entrada en il pajais, tranter auter cunter colonists extremists da l'Israel.

31 da schaner

 • Passa la mesadad da tut ils bajetgs en la Strivla da Gaza èn vegnids destruids dapi l'entschatta d'october. Quai rapporta la BBC sin basa da maletgs da satellit che duas universitads americanas han analisà. En tut sajan radund 144'000 fin 175'000 bajetgs vegnids destruids, quai èn tranter 50% e 61% da tut ils bajetgs.

30 da schaner

 • Suenter ils discurs davart ina pausa da cumbat en la Strivla da Gaza e la liberaziuns d’ulteriurs ostagis israelians en ils Stadis Unids precautamain optimistics: Bain na dettia anc betg ina cunvegna, dentant giaja en la dretga direcziun. Quai ha ditg il minister da l’exteriur Antony Blinken. Dentant dettia anc bler lavur. Per ch’uschè blers ostagis sco pussaivel vegnian libers, dovria ina pausa da cumbat che saja lung’avunda. Dasper ils Stadis Unids han er l’Israel, l’Egipta ed il Katar fatg part dals discurs. Quels duajan cuntinuar ils proxims dis.
 • Il scandal enturn la participaziun da collavuraturs da l’organisaziun d’agid UNRWA a la mazzacrada da la Hamas en l’Israel s’extenda adina dapli. Radund 10% da tut ils 12'000 emploiads da l’ovra d’agid en la Strivla da Gaza sajan colliads cun la milissa radical-islama. Quai rapporta il «Wall Street Journal» che sa referescha ad in dossier dal Mossad.
 • Pervi dal scandal vul il secretari general da l'ONU, António Guterres s'inscuntrar oz a New York cun represchentants dals pajais donaturs.

29 da schaner

 • Suenter numerus stadis dal vest ha uss er il Giapun sistì ses pajaments a l’Ovra d’agid per fugitivs palestinais en il Proxim Orient UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East).
 • En vista a las renfatschas gravantas envers l’organisaziun da l’ONU sajan ins preoccupà, ha communitgà il ministeri da l’exteriur a Tokio. L’UNRWA è en la critica, perquai che collavuraturs da l’organisaziun sajan sa participads a l’attatga da la Hamas sin l’Israel ils 7 d’october. Tranter auter han ils Stadis Unids, la Gronda Britannia, la Germania e l’Italia sistì lur pajaments. La Svizra decida davart ses pajaments cura ch'i vegn enconuschent dapli davart las renfatschas.
UNRWA
Legenda: Bajet da l'UNRWA a Rafah. Per l'UNRWA lavuran passa 30'000 persunas en la Strivla da Gaza. Keystone
 • Da l’attatga sin l’Israel ils set d'october ha la Hamas mazzà 1’200 persunas e rapinà 250 ulteriuras. L'attatga ha sveglià ils cumbats actuals en la Strivla da Gaza, ch'han mazzà passa 20'000 persunas palestinaisas. Tenor il schurnalist da Radio SRF Fredy Gsteiger na saja i betg surprendent ch'intginas da las persunas da l'UNRWA sajan stadas involvidas en l'attatga. L'UNRWA fatschentia passa 30'000 persunas che deriveschian da la strivla.
 • Il secretari general da l’ONU, António Guterres, ha appellà a la cuminanza internaziunala da sustegnair vinavant l’Ovra d’agid per fugitivs palestinais en il Proxim Orient UNRWA. Mintga collavuratur che saja involvì en acts terroristics, vegnia fatg responsabel e persequità penalmain ha scrit Guterres. Dentant na dastgian betg dieschmillis dad umens e dunnas vegnir chastiads che lavurian sut privel da vita en la Strivla da Gaza.

23 da schaner

 • Al cunfin cun la Strivla da Gaza haja avunda mangiativas per proveder passa 2 milliuns persunas durant in entir mais. Pervia dals cumbats permanents na saja dentant betg pussaivel da reparter quellas entaifer la regiun cumbattida. Quai di il program alimentar mundial WFP. I smanatschia in fomaz. Gia avant Nadal aveva il WFP avertì che passa 25% da la populaziun en la Strivla da Gaza sa chattia en ina situaziun terribla. Dapi lura saja quella anc vegnida mendra.

21 da schaner

 • Il primminister israelian Benjamin Netanjahu offenda il president american Joe Biden. El ha renvià ils pleds da Biden, ch'ina schliaziun da dus stadis saja realisabla cun el suenter la guerra en la Sdrivla da Gaza. Netanjahu ha accentuà ch'el na vegnia a far nagins cumpromiss. L'Israel salvia la cumpletta controlla da segirezza en ils territoris palestinais. E quai cuntradia ad in stadi palestinais. Biden aveva ditg avant ch'ina schliaziun da dus stadis na saja betg nunpussaivla cun Netanjahu.

19 da schaner

 • Il prim-minister israelian Benjamin Netanjahu ha danovamain refusà ina schliaziun da dus stadis en il conflict israelian-palestinais. Netanjahu ha punctuà che mintga schliaziun futura stoppia cuntegnair la controlla militara da l'Israel sur l'entira Cisjordania. Quai collideschia cun l'idea dad in stadi palestinais. Ordavant era il minister da l'exteriur american Antony Blinken s'exprimì al WEF per ina schliaziun da dus stadis en il conflict dal Proxim Orient. Ina schliaziun durabla per la regiun cuntegnia la visiun dad in stadi palestinais. Autramain na survegnia l'Israel mai in vaira segirtad, uschia ha ditg Blinken.

18 da schaner

 • Ils medicaments per ils ostagis en la Strivla da Gaza èn arrivads, communitgescha il ministeri da l'exteriur dal Qatar. Er per la populaziun civila saja vegnì furnì rauba d'agid. Betg cler restia sche e cura ch'ils medicaments vegnan distribuids als ostagis. Il Qatar aveva intermedià tranter l'Israel e la Hamas per pussibilitar las furniziuns d'agid. Quellas eran vegnidas transportadas sur l'Egipta en la Strivla da Gaza. Là sa chattan anc adina bunamain 130 ostagis israelians. In terz dad els saja cronicamain malsaun, ha ditg in pledader da l'armada israeliana.

12 da schaner

 • L'Israel na lascha betg valair da commetter genozidi en la Strivla da Gaza. Las rinfatschas che l'Africa dal Sid ha inoltrà Tribunal internaziunal a Den Haag na sajan betg giustifitgadas. Ins saja en guerra cun la Hamas e betg cun il pievel palestinais. Il venderdi èn las audiziuns avant il pli aut tribunal da las Naziuns Unidas idas a fin. Il tribunal vul decider tant pli spèrt.
 • Ils Stadis Unids da l'America e la Gronda Britannia han attatgà posiziuns dals rebels da Huthi en il Jemen. Quai ha confermà il president american Joe Biden. I saja ina reacziun directa sin las attatgas dals rebels sin la navigaziun internaziunala en la Mar Cotschna. I saja vegnì attatgà pliras miras en il Jemen, tranter auter cun aviuns da cumbat. Dapi la guerra en la Strivla da Gaza attatgeschan ils rebels jemenits adina puspé bastiments da commerzi en la Mar Cotschna. Ils Huthi han entant annunzià revantscha. Ils Stadis Unids e la Gronda Britannia vegnian a pajar in aut pretsch.

8 da schaner

 • Il minister da l’exteriur american Antony Blinken, ch’è actualmain sin visita en il Proxim Orient, ha puspè avertì che la guerra en il Proxim Orient pudessi s’extender. Senza stentas coordinadas per ina pasch saja da temair, che l’entira regiun vegnia tratga en la guerra. Envers represchentants da l'Israel vul Blinken pretender, che la populaziun civila en la Strivla da Gaza vegnia protegida meglier. E civilists palestinais na dastgian betg vegnir sfurzads da bandunar la Strivla da Gaza.
 • L'Organisaziun mundiala da la sanadad WHO ha desistì la dumengia da furnir products medicinals en la part nord da la Strivla da Gaza – i hajan mancà garanzias da segirezza. Da transportar regularmain e segir rauba medicinala en la Strivla da Gaza saja quasi nunpussaivel – pervi dal ferm sajettim, las limitaziuns da sa muventar ed ils meds da communicaziun che sajan disturbads, declera la WHO. Quai valia cunzunt per il nord.

7 da schaner

 • L'armada israeliana ha, tenor atgnas indicaziuns, destruì dapli che 100 miras da terrorists palestinais en la citad Chan Junis, ch'è vegnida cumbattida vehementamain en il sid da la Strivla da Gaza. Tozzels da terrorists sajan ultra da quai vegnids mazzads, ha il militar communitgà. Las indicaziuns na sa laschan betg verifitgar independentamain.
 • Palestinais extremists han danovamain sajettà rachetas en direcziun da l'Israel. En lieus da cunfin datiers da la Strivla da Gaza han ins tenor indicaziuns da l'armada israeliana dà alarm da rachetas.

6 da schaner

 • La milissa Hisbollah en il Libanon ha sajettà tenor atgnas indicaziuns passa 60 rachetas sin l'Israel. Mira saja stada ina basa militara en il nord dal pajas. Tenor la Hisbollah saja quai in'emprima reacziun sin il mazzament d'in aut manader da la Hamas en il Libanon. L'armada israeliana ha confermà l'attatga e ditg ch'ella haja reagì cun cunterattatgas.

4 da schaner

 • L'Israel sto dar pled e fatg avant il tribunal internaziunal a Den Haag. L'Africa dal Sid aveva denunzià l'Israel e reproschà al pajais genocidi en connex cun la guerra en la Strivla da Gaza. Tenor il tribunal internaziunal sto l'Israel sa giustifitgar a Den Haag l'emna proxima.
 • La milissa libanaisa Hisbollah ha da novamain attatgà miras en il nord da l'Israel. Quai curt avant la sepultura da l'aut manader da l'organisaziun radical-islama Hamas, Saleh al-Aruri. L'armada israeliana ha prendì vendetga per las attatgas or dal Libanon ed attatgà differents posts da la Hisbollah. Observaders teman ch'il conflict tranter l'Israel e la Hamas pudess s'extender era sin il Libanon.

3 da schaner

 • Tar in'explosiun a Beirut en il Libanon è il numer dus da la Hamas, Saleh al-Aruri, vegnì mazzà. La gruppa da terror dat la culpa a l'Israel.
 • La milissa libanaisa Hisbollah ha entant annunzià vendetga. Quai saja ina attatga privulusa sin il Libanon, ses pievel e la segirezza, uschia la milissa. Il primminister libanais ha discurrì dad in crim da l'Israel. I saja ina emprova da trair il Libanon en la guerra.
 • La regenza israeliana n'han fin ussa betg prendì posiziun uffizialmain davart quests rapports. In cussegliader dal primminister Benjamin Netanjahu ha però ditg envers l'emettur american MSNBC che tgi adina, che stettia davos l'attatga i na saja betg stà in'attatga sin il Libanon mabain in'attatga chirurgica encunter la direcziun da la Hamas.
 • Il militar israelian annunzia entant ch'ins saja en ina fitg auta prontezza e semtgà per mintga scenari. Tenor medias israelianas quinta l'armada tranter auter cun attatgas da rachetas ch'han in fitg grond radius.
 • Ils Stadis Unids reageschan cun critica vehementa suenter che dus ministers israelians èn s'exprimids per dischloccar Palestinaisas e Palestinais ordaifer la Strivla da Gaza. Questa retorica saja nunresponsabla, communitgescha il ministeri da l'exteriur american. La regenza israeliana ed il primminister Benjamin Netanjahu hajan sincerà pliras giadas che talas decleraziuns na represchentian betg la lingia da la regenza. Quai stoppia chalar immediat. La Strivla da Gaza saja pajais palestinais e vegnia er a restar quai sche la Hamas n'haja betg pli la controlla.

2 da schaner

 • Dapi l'entschatta da la guerra en la Strivla da Gaza avant prest trais mais èn vegnids mazzads passa 4100 scolaras e scolars, quai communitgescha il minister da furmaziun palestinais.
 • Tar las attatgas sajan plinavant 278 scolas publicas e 65 scolas da las Naziuns Unidas vegnidas donnegiadas u destruidas. L'armada israeliana rinfatscha a la Hamas da malduvrar sistematicamain scolas, moscheas ed ospitals per dievers militarics. Las autorisads palestinaisas vegnan controlladas da la milissa radical-islamica Hamas, las cifras d'ellas vegnan dentant er numnadas da l'ONU.
Israelische Soldaten mit Panzermunition
Legenda: Schuldada israeliana al cunfin da la Strivla da Gaza cun muniziun da panzers. Keystone
 • L’armada israeliana ha attatgà miras da la milissa Hisbollah en il Libanon. La finamira sajan tranter auter stadas punts da lantschada da rachetas, hai num en ina communicaziun. Ordavant haja la Hisbollah sajettà pliras rachetas en direcziun da l’Israel. Tschintg schuldads sajan vegnids blessads. Da vart da la milissa haja dà trais unfrendas, sco pliras agenturas da novitads rapportan. En pli haja l’Israel er attatgà miras en la Siria. Questas attatgas sa drizzan savens cunter milissas che vegnan sustegnidas da l’Iran.
 • Uss arriva per l'emprima giada rauba d'agid per la populaziun Strivla da Gaza cun in bastiment nà da la Cipra. Quai communitgescha la regenza da la Cipra. Il bastiment mainia radund 90 tonnas material al passagi dal cunfin a Rafah, sin territori egipzian che sa chatta en il sid da la Strivla. En il port da partenza cipriot han experts da segirezza da l'Israel l'emprim controllà la chargia

Prim da schaner

 • L'Israel va d'accord cun furniziuns d'agid en la Strivla da Gaza, cun bastiments. Il minister da l'exteriur Eli Cohen a ditg en in'intervista da radio da vulair lubir in corridor sin l'aua, per transportar rauba d'agid nà da la Cipra. Las furniziuns vegnissan controlladas tenor il plan en il port cipriot da Lárnaca. Dapi il 2007 blocchescha l'Israel l'access sur la Mar mediterrana en la Strivla da Gaza.
Deir al Balah
Legenda: Palestinaisas e palestinaisas enturn in crater d'ina racheta israeliana a Deir al Balah en la Strivla da Gaza. Keystone
 • Damai ch'i na dat in port marin a la Strivla da Gaza, duvrass quai bartgas spezialas. La Gronda Britannia, la Frantscha e l'Ollanda avessan las bartgas necessarias.
 • Plinavant ha in pledader dal militar israelian annunzià ch'intginas reservistas e reservists pon turnar a chasa baud. Ils cumbats vegnian dentant a cuntinuar.
 • En l’Israel ha l’onn nov cumenzà cun alarms da sirenas en il center dal pajais, sco er en territoris al cunfin cun la Strivla da Gaza. La raschun sajan stadas pliras rachetas che sajan vegnidas sajettadas nà da la Strivla da Gaza en direcziun da l’Israel. Tenor medias localas ha il sistem da defensiun cunter rachetas Iron Dome tschiffà las bleras rachetas. Rapports davart unfrendas u donns na dettia actualmain betg.

31 da december

 • Dapi l’entschatta da la guerra en la Strivla da Gaza tranter l’Israel e la Hamas èn morts almain 65 collavuraturas e collavuraturs da medias. Quai scriva l’institut da pressa internaziunal a Vienna. Uschè bleras schurnalistas e schurnalists na sajan anc mai vegnids mazzads en ina guerra u in conflict modern en uschè in curt temp. L’institut da pressa appellescha a l’Israel e a la cuminanza internaziunala da laschar lavurar ils collavuraturs da media a moda libra e segira. L’institut da pressa internaziunal datti dapi il 1950. El è ina da las organisaziuns las pli veglias che rinforzan la libertad da las medias.
Gaza
Legenda: Schuldada israeliana datiers dal cunfin tranter l'Israel e Gaza ils 29 da december 2023. Keystone
 • L’armada israeliana ha tenor atgnas indicaziuns assaglì il quartier general da la Hamas a Chan Yunis en il sid da la Strivla da Gaza. Là duaja er esser la centrala dal servetsch secret da la milissa terroristica. Quai rapportan pliras agenturas da novitads. Ils ultims dis ha l’Israel intensivà las attatgas en il sid da la strivla. Tenor il primminister Benjamin Netanjahu hajan els gia mazzà passa 8'000 terrorists en la regiun cumbattida. Netanjahu ha er ditg che la guerra vegnia anc a cuzzar plirs mais.
 • En la Strivla da Gaza spetgan passa 5300 persunas grev blessadas u malsaunas da vegnir evacuadas. Tenor las Naziuns Unidas na pon las persunas betg vegnir tractadas al lieu. Ensemen cun l'organisaziun da sanadad mundiala emprovian ins d'organisar in transport en l'exteriur per las persunas pertutgadas. En il nord da la Strivla da Gaza è entant reussì da puspè far funcziunar singuls servetschs en ospitals e praticas da medis.

30 da december

 • L'Africa dal Sid renfatscha a l'Israel genocidi en la Strivla da Gaza. Il pajais african ha purtà plant avant il tribunal internaziunal a Den Haag sco quel ha confermà. Concret renfatschia l’Africa dal Sid a l’Israel da vulair eliminar la populaziun palestinaisa en la regiun. Ella pretenda da franar las attatgas sin la populaziun civila.
 • L’Israel refusescha tut las renfatschas e pretenda da cumbatter la milissa radical-islamica Hamas e betg Palestinaisas e Palestinais. I vegnia fatg il pussaivel per proteger la populaziun civila. La regenza sidafricana mantegna bunas relaziuns cun ils territoris palestinais.
 • En il Cussegl da segirezza da l’ONU ha la Svizra ha ensemen cun la Brasilia fatg ina decleraziun pertutgant la segirezza alimentara en la Strivla da Gaza. Quai ha communitgà il Departament federal d’affars exteriurs. Passa in mez milliun umans saja pertutgà d’ina catastrofa alimentara. En pli hajan dus milliuns umans strusch avunda da mangiar. Quasi tut las chasadas stoppian di per di desister da tschaveras. Bain beneventian la Svizra e la Brasilia las stentas da fin qua, dentant na tanschian quellas betg per dar dumogn a la situaziun.

RTR novitads 06:00

Artitgels legids il pli savens