Siglir tar il cuntegn

Header

cuntegn

Update Proxim Orient UNRWA na po bainprest betg pli ademplir sia incumbensa

Ils 7 d'october ha l'organisaziun radical-islama palestinaisa Hamas attatgà l'Israel. Dapi lura furiescha ina guerra cun tutta direzza e brutalitad en il Proxim Orient. Qua chattais mintga di ils schabetgs actuals.

23 da favrer

 • L'ovra d'agid da l'ONU per fugitivs palestinais na possia bainprest betg pli ademplir sia incumbensa. Quai scriva Philippe Lazzarini, il schef da l’UNRWA, en ina brev averta al president da la radunanza plenara da l’ONU. El renfatscha a l’Israel dad impedir la lavur da l’ovra d’agid. Da la radunanza plenara pretenda Lazzarini ch’ella rinforzia il mandat da l'UNRWA e ch’ella garanteschia er sia finanziaziun. L’Israel renfatschà a l’ovra agid che plirs da ses collavuraturs hajan fatg part da l’attatga da la Hamas sin l'Israel. En consequenza han numerus stadis dal vest sistì lur pajaments per l’ovra d’agid.

22 da favrer

 • Tranter l'Israel e la Hamas pudessi tenor il minister isrelian Benny Gantz dar ina nova cunvegna per laschar liber ils ostagis. Gantz discurra dad indizis empermettents. Detagls concrets n'ha el però betg numnà. Sch'i na dettia nagina cunvegna vegnia l'Israel er a cumbatter vinavant durant il mais da gigina muslim Ramadan. L'Egipta, il Catar ed ils Stadis Unids sa stentan il mument per ina pausa da cumbat pli lunga en la guerra da Gaza. En il rom dad ina cunvegna duain ils ostagis che vegnan anc adina tegnids a ferm en la Strivla da Gaza vegnir barattads encunter praschuniers palestinais.

21 da favrer

 • Il Cussegl federal vul scumandar l'organisaziun da palestinais Hamas per 5 onns. El ha perquai tramess en consultaziun in sboz da lescha correspundenta. Pertutgadas dal scumond sajan er organisaziuns parentadas cun la Hamas.

  Il Cussegl federal discurra dad in effect preventiv e repressiv. Uschia duai vegnir sminuì la ristga che la Hamas ed organisaziuns parentadas nizzegian la Svizra sco refugi. Er la smanatscha terroristica en Svizra duai uschia vegnir reducida. Acziuns che sustegnan la Hamas pon vegnir chastiadas cun fin 10 onns praschun persunas ch'han ina influenza decisiva sin l'organisaziun cun fin 20 onns.

20 da favrer

 • En consequenza da la guerra en la Strivla da Gaza pateschan blers uffants fom. Sco l'organisaziun mundiala da la sanadad WHO ha constatà cun far retschertgas en la regiun saja mintga sisavel uffant acutamain sut-nutrì. Era dunnas en speranza e mammas che tezzan lur uffant endirian fom. La WHO ha gia rimnà las infurmaziuns il schaner, quinta dentant che la situaziun è vegnida anc pira dapi lura.
 • Ina resoluziun per cuntanscher uschè spert sco pussaivel ina pausa da cumbat transitorica en la Strivla Gaza preschentan ils Stadis Unids en il Cussegl da segirezza da l'ONU. La resoluziun metta en dumonda ina offensiva terrestra pli gronda a Rafah sco l'Israel vul far. Quai rapporta l'agentura da novitads Reuters, sin basa dal sboz da la resoluziun. Sch'il Cussegl da segirezza vuscha sur da quella resoluziun è anc nuncler. Ella fa concurrenza ad ina resoluziun da l'Algeria che pretenda ina pausa da cumbat umanitara immediata, en la guerra tranter l'Israel e la Hamas.
 • En la Mar Cotschna hai danovamain dà in incident cun ina nav da vitgira. Quai ha communitgà la marina britannica. La nav da vitgira haja annunzià in’explosiun, cura ch’ella saja stada sin via datiers da la costa dal Jemen. La nav saja vegnida donnegiada, l’equipa saja en segirtad. Anc na saja betg cler, sch’i sa tractia dad in’attatga dals rebels da Huthi.
Suezkanal
Legenda: Nav en il chanal da Suez che colliescha la Mar Cotschna cun la Mar Mediterrana. Keystone
 • Dapi l’entschatta da la guerra en la Strivla da Gaza han ils rebels, che vegnan sustegnids da l’Iran, adina puspè attatgà bastiments en la Mar Cotschna. Perquai han plirs stadis lantschà ina missiun da protecziun internaziunala. Ed ils Stadis Unids han lantschà cunterattatgas sin las milissas en la citad da Sanaa en il Jemen.
 • Er ils ministers da l'extern da l'UE han oz decidì ch'ellas vulan lantschar ina missiun da protecziun da las navs en la mar cotschna. Navs da guerra europeicas duain proteger navs da commerzi en la Mar Cotschna.

17 da favrer

 • Il tribunal internaziunal a Den Haag ha refusà ina dumonda d’urgenza da l’Africa dal Sid. Quella aveva pretendì d’examinar l’offensiva militara che l’Israel ha planisà sin la citad da Rafah. Gia il schaner haja la dretgira pretendì da l’Israel d'impedir in genocidi en la Strivla da Gaza – e quai valia uschia era per la citad da cunfin Rafah. Perquai na dovria naginas mesiras supplementaras, ha argumentà il tribunal internaziunal. L’Africa dal Sid renfatscha a l’Israel da violar dretg vertent. L’Israel refusescha las renfatschas.
 • Il schef svizzer da l'ovra d'agid da l'ONU per fugitivs palestinais UNRWA appellescha a la Svizra dad esser solidarica. Sch’i na dettia nagins daners, na possia l’ovra d’agid betg pli far sia lavur a partir da l’avrigl. Quai ha ditg Philippe Lazzarini en l’intervista cun las gasettas da Tamedia. Betg mo l’agid umanitar per la populaziun basegnusa en la Strivla da Gaza, mabain era quel en la Cisjordania, la Siria ed il Libanon dependian dals pajaments. L’Israel renfatscha a l’UNRWA che plirs collavuraturs hajan fatg part da l’attatga da la Hamas sin l'Israel ils 7 d'october. En consequenza han numerus stadis dal vest sistì lur pajaments per l’ovra d’agid, tranter auter era la Svizra. I va per 20 milliuns francs.
 • L'Egipta na planisescha betg da construir in champ per persunas che fugian da la Strivla da Gaza, ha communitgà la regenza egipziana. Pliras medias sin l'entir mund avevan rapportà che l'Egipta construeschia datiers dal cunfin cun la Strivla da Gaza in champ da recepziun che saja circumdà da mirs auts. L'Egipta veglia uschia retegnair ina eventuala fulla da fugitivs palestinais. La regenza ha refusà quests rapports da medias, ins haja cumenzà a construir ina zona neutrala gia ditg avant il cumenzament da l'acziun militara israeliana en la Strivla da Gaza.

16 da favrer

 • Il president american Joe Biden ha danovamain avertì il primminister israelian Benjamin Netanjahu d’ina operaziun militara en la citad Rafah al cunfin cun l’Egipta. Quai ha communitgà la Chas’alva a Washington. Al telefon haja Biden fatg attent Netanjahu che l’Israel na possia betg cumenzar cun in’acziun militara a Rafah senza in plan per proteger la populaziun civila en il sid da la Strivla da Gaza. Il medem mument haja Biden er sincerà ch’el vegnia vinavant a s’engaschar per che tut ils ostagis israelians vegnian deliberads. La vice-presidenta americana Kamala Harris s’inscuntria oz cun il president israelian Isaac Herzog a la conferenza da segirezza a Minca – hai num vinavant.

15 da favrer

 • Persunas palestinaisas en ils Stadis Unids da l'America na ston betg avair tema da vegnir expulsads. Il president american, Joe Biden, ha signà in decret che blochescha l'expulsiun da palestinais e palestinaisas per ils proxims 18 mais. Il motiv sajan las cundiziuns umanitaras che vegnan adina pli nauschas, scriva l'uffizi presidial. Pertutgads da quest decret èn radund 6'000 persunas.

 14 da favrer

 • Tar discurs per ina pausa da cumbat en la Strivla da Gaza n’han ins betg chattà in cumpromiss. Sco che la New York Times scriva, sa basond sin in funcziunari da l'Egipta, vegnian ils discurs prolungads per trais dis. Represchentants dals Stadis Unids da l'America, da l'Israel, Katar e da l'Egipta contraheschan sper ina pausa da cumbat era per relaschar ils ostagis da la Hamas.

12 da favrer

 • L’armada israeliana ha – tenor atgnas indicaziuns – attatgà pliras miras datiers da la citad Rafah en il sid da la Strivla da Gaza. Quai ha communitgà l’armada sin Telegram. En pli saja gartegià da deliberar dus dals ostagis che sajan vegnids rapinads da la Hamas ils 7 d’october. Tenor indicaziuns da l’autoritad da sanadad palestinaisa sajan almain 37 persunas vegnidas mazzadas tar las attatgas. Naginas da las indicaziuns fatgas na pon vegnir verifitgadas a moda independenta.
 • En vista a l’offensiva militara planisada a Rafah pretenda il president american Joe Biden da l’Israel in concept da protecziun per la populaziun civila. Quai a communitgà la Chas’alva a Washington. Tar in telefonat cun il primminister israelian Benjamin Netanjahu haja il president suttastritgà ch’i dovria in plan credibel, per garantir la segirtad dals umans en la regiun. La gronda part dals Palestinais è fugida da la violenza en la Strivla da Gaza en la citad Rafah che sa chatta al cunfin cun l’Egipta.

11 da favrer

 • En la Strivla da Gaza ha l’armada israeliana para chattà in tunnel da la Hamas sut la sedia principala da l'ovra d'agid da l'ONU per fugitivs palestinais UNRWA. L'infrastructura electrica dal tunnel saja colliada cun la sedia principala. Quai inditgeschia che la sedia haja provedì il tunnel cun forza electrica, pretenda l'armada israeliana. L’organisaziun d’agid pretenda ch'ella n'haja gì nagina enconuschientscha d'indrizs sutterrans. I dovria in’inquisiziun independenta. Dacurt ha l’Israel renfatschà a l’UNRWA che plirs collavuraturs hajan fatg part da l’attatga da la Hamas sin l'Israel ils 7 d'october. En consequenza han numerus stadis dal vest sistì lur pajaments per l’ovra d’agid.
 • En pliras citads israelianas han millis da persunas demonstrà per ils ostagis che sa chattan vinavant en ils mauns da la milissa radical-islama. Confamigliars dals ostagis renfatschan al primminister Benjamin Netanjahu ch’el torpedeschia las tractativas internaziunalas cun la Hamas davart ina pausa da cumbat ed in barat d’ostagis israelians cun praschuniers palestinais. Actualmain sa chattan anc passa 130 persunas en ils mauns da la Hamas.
 • En la guerra en la Strivla da Gaza ha la Hamas smanatschà d'interrumper las tractativas per laschar liber ostagis. Sche l'Israel attatgeschia propi la citad da Rafah, sco quai ch'il primminister israelian Benjamin Netanjahu ha annunzià, lura vegnian ins a chalar da contrahar.

10 da favrer

 • L’Israel vul para extender la guerra sin il sid da la Strivla da Gaza. Quai cun in’attatga gronda sin la citad da Rafah che saja l’ultima bastiun da la Hamas – hai num da vart israeliana. Il primminister Benjamin Netanjahu ha cumandà a l’armada da preparar in’offensiva che duaja era cumpigliar in plan d’evacuar persunas civilas or da la citad al cunfin cun l’Egipta. La cuminanza internaziunala crititgescha ferm ils plans da l’Israel. Ina tala attatga augmentass il squitsch sin l’Egipta d’avrir ils cunfins, ma er il risico che cumbattants palestinais attatgassan l’Israel nà da l’Egipta.
 • Las Naziuns Unidas ed organisaziuns umanitaras crititgeschan l'Israel: Tenor ellas impedeschia l'Israel furniziuns cun rauba d'agid, uschia ch'ins na possia betg gidar la populaziun en pitgira en la Strivla da Gaza. Enfin ussa haja l'Israel impedì 39 da total 76 convois en la Strivla dal nord, rapporta il biro per agid d'urgenza da las Naziuns Unidas.

8 da favrer

 • Las stentas per ina pausa da cumbat en la Strivla da Gaza e la liberaziun dad ostagis israelians han per il mument fatg naufragi. Il primminister israelian Benjamin Netanjahu ha refusà ina proposta da la Hamas per franar ils cumbats. Be ina victoria cumpletta vegnia a lubir a l'Israel da puspè refar la segirtad. Ordavant aveva la Hamas respundì sin ina proposta internaziunala d'intermediaziun. Per ch'ella laschia liber ulteriurs ostagis israelians stoppia l'Israel laschar liber passa 1'500 praschuniers palestinais.

2 da favrer

 • Dapi l'entschatta da la guerra en la Strivla da Gaza l'october sajan probabel 17'000 uffants da viadi sulets u sajan vegnids separads da lur famiglias. Quai ha il pledader da l'Unicef, Jonathan Crickx, ditg envers l'agentura da novitads Reuters. Prest tut ils uffants en la regiun dovrian agid psicologic perquai ch'els hajan tema, na possian betg pli durmir u vegnian en panica tar bumbardaments.
 • Entant ha l'Israel annunzià da betg vulair extender la guerra cunter la Hamas fin a Rafah. Là sa chattan passa in milliuns persunas ch'èn fugidas da las attatgas israelianas.
 • Ils Stadis Unids han ordinà sancziuns cunter quatter colonists israelians en la Cisjordania. Quai communitgescha il ministeri da finanzas american. Las 4 persunas sajan sa participadas ad acts da violenza, nua che pliras persunas civilas palestinaisas sajan vegnidas mazzadas, uschia la renfatscha. Tras las sancziuns vegnan tranter auter scheladas en facultads da las persunas en ils Stadis Unids e burgais americans na dastgan betg pli far fatschentas cun quellas persunas. Gia il december avevan ils Stadis Unids relaschà restricziuns d'entrada en il pajais, tranter auter cunter colonists extremists da l'Israel.

RTR novitads 06:00

Artitgels legids il pli savens