Siglir tar il cuntegn
video
L'emissiun Puls (en tudestg): uschia va emprender effizient
Or da Puls dals 13.03.2023.
Maletg: SRF laschar ir. Durada: 33 minutas 59 Secundas.

Metodas per emprender svelt Emprender rumantsch en be 3 emnas – quai va!

La moderatura da l'emissiun «Puls» da SRF Pascale Menzi ha vulì emprender rumantsch en be paucas emnas. Ella raquinta cun tge metodas ch'ella ha fatg quai, e co quai è stà per ella. E nus avain anc auters tips co emprender svelt ina nova chaussa.

Per emprender en uschè in curt temp ina nova lingua dovria blera motivaziun, temp e metodas effectivas da coachs d’emprender linguas, di Pascale Menzi. Ella è moderatura da l’emissiun da sanadad da SRF «Puls».

Jau hai cunzunt vulì emprender rumantsch per pudair discurrer cun mias amias e mes amis da Breil – e chapir cura ch’els discurran ensemen. Ma igl è era in experiment per l’emissiun.
Autur: Pascale Menzi Moderatura da l'emissiun da SRF «Puls»

Per quest experiment è ella ida per agid tar Michael e Matthew Youlden, dus coachs d’emprender linguas da l’Engalterra. Ils dus umens discuran passa 25 linguas.

audio
Emprender rumantsch en be trais emnas
ord Actualitad dals 14.03.2023. Maletg: SRF
laschar ir. Durada: 4 minutas 16 Secundas.

Emprender activ e passiv

Lur metoda è ina maschaida tranter emprender activ e passiv. Pia tranter emprender cun in cudesch da grammatica – e tadlar radio, musica e guardar televisiun en questa nova lingua.

Il grev era d’insumma puspè emprender ina nova lingua. La davosa giada hai fatg quai avant 30 onns.
Autur: Pascale Menzi Discurra tudestg, franzos e talian

Ina impurtanta part è dentant era d’integrar la nova lingua e sia cultura cumplettamain en l’agen mintgadi, per uschia era pudair chapir meglier co las persunas s’expriman e tge valurs che questa societad ha. Per exempel ha Pascale Menzi uschia era mangià differentas spezialitads grischunas, sco capuns e bulzani. Cun emprender la cultura vegnia era il plaschair per la lingua, din ils coachs Matthew e Michael Youlden.

video
Las experientschas da Pascale Menzi
Or da Telesguard dals 14.03.2023.
laschar ir. Durada: 4 minutas 38 Secundas.

Cun post-its e cudeschs da grammatica

audio
Tips e trics per emprender spert
ord Actualitad dals 14.03.2023. Maletg: SRF
laschar ir. Durada: 4 minutas 41 Secundas.

Pascale Menzi ha ina abitaziun da vacanzas a Breil en la Surselva. Uschia ch’ella s’entaupa era là cun ils dus coachs, per esser en in ambient nua che la nova lingua vegn duvrada activamain. L’emprim scrivan els sin post-its tut ils pussaivels objects dal mintgadi ch'ella ha en chasa. Per exempel «l’isch», «la frestgera», «il tschadun», «l’agl» ed uschia vinavant. Lura vegnan quels figls da colur tatgads sin las chaussas. Sper ils nums dals singuls objects, han els era nudà ils verbs ch’ins po duvrar vitiers. Per exempel tar il pled «l’isch», han els era scrit si ils verbs «avrir» e «serrar».

Ein Fenster mit Post-its, diese beschreiben wie die Dinge auf Romanisch heissen.
Legenda: Uschè tatgada plain vesa l'entira abitaziun da Pascale Menzi ora. SRF

Dentant per avair ina simpla conversaziun dal mintgadi, na tanscha be in bun vocabulari betg. Per emprender la sintaxa, da conjugar verbs ed uschia vinavant – ha la moderatura emprendì cun in tut normal cudesch da grammatica rumantscha ch'era autras persunas che fan curs da rumantsch dovran. Uschia ha ella durant trais emnas fatg mintgadi radund trais uras exercizis or dal cudesch. Per part ensemen cun ils coachs e per part persula – dentant era emprendì passiv cun guardar e tadlar RTR, leger La Quotidana e tadlar musica rumantscha.

I dovra curaschi da discurrer rumantsch cun las indigenas ed ils indigens. Ma els chattan quai cool, pertge betg bleras turistas e turists emprendan rumantsch.
Autur: Pascale Menzi Ha dapi 12 onns ina abitaziun da vacanzas a Breil

Quatter metodas per emprender svelt ed effectiv

Avrir la box Serrar la box

Active recall

Ina metoda ch'è vegnida preschentada en l’emissiun «Puls» sa numna «active recall». Pia sa regurdar activ vi dad insatge, per exempel cun dumandar giu sasez. Tar questa metoda sto il tscharvè tschertgar activamain ina resposta, e betg sco cura ch'ins be legia in text u scriva ina resumaziun. Uschia po il tscharvè tegnair endament meglier las infurmaziuns, che sch’ins legess il medem text quatter giadas. Quai han differents studis mussà.

Space repetition

Tar questa metoda vegn la materia repetida regularmain, avant ch’il tscharvè emblida puspè ella. Per exempel cun nudar dumondas sin post-its e tatgar quels per la abitaziun enturn. E mintga giada ch’ins passa sperasvi, ston ins respunder questa dumonda. Ins po era midar il maletg dal fund davos tar il telefonin cun dumondas – e mintga giada avant ch’ir al telefonin respunder las dumondas.

Pomodori method

Qua vegn il temp d’emprender separà en parts da mintgamai 25 minutas. Ins parta en la materia, ed emprenda lura 25 minutas senza distracziuns. Lura far tschintg minutas pausa nua ch’ins po far tge ch’ins vuless – e puspè emprender 25 minutas al toc. Suenter en tut duas uras emprender, pon ins era ina giada far ina pli lunga pausa da 15 enfin 20 minutas.

Lifestyle

Lifestyle munta mangiar, durmir e moviment. Uschia èn acids da grass, era enconuschents sco Omega 3 e 6 – buns per il tscharvè. Tals acids cuntegnan cunzunt nuschs, pesch e divers ielis. Dentant era ina retscha tschigulatta naira per di saja buna per il tscharvè. Sper il mangiar saja era sport impurtant. In studi ha mussa che persunas che sa movan vegnan meglier da tegnair endament infurmaziuns – damai che la circulaziun dal sang vegn animada. Dentant è far pausas exact uschè impurtant. Vitiers è mussà si ch’il tscharvè arcuna las infurmaziuns che nus avain emprendì durant il di sur notg durant che nus durmin.

Nagin secret magic

audio
Las strategias dad Ignacio Perez Prat per emprender rumantsch
ord Actualitad dals 14.03.2023. Maletg: RTR
laschar ir. Durada: 9 minutas 52 Secundas.

Er Ignacio Perez Prat, ch'è oriundamain da l'Argentina e stat a Cuira, ha emprais rumantsch sursilvan – quai durant la pandemia. Tenor el na datti betg in secret magic per emprender ina lingua. I dovria simplamain temp ed energia, impurtant saja er da propi far pensums da chasa. El haja er pruvà da pensar activamain en la nova lingua ed integrar quella en il mintgadi, uschia ha el per exempel scrit sia glista da cumpras per rumantsch. Er discurrer cun autra glieud en la nova lingua saja fitg impurtant per emprender, per quai saja necessari da surventscher retegnientschas e betg pensar damemia sur da sbagl ch'ins fa.

Mehr zur rätoromanischen Sprache

Avrir la box Serrar la box

Allegra! Die rätoromanische Sprache ist Teil der Schweizer Kultur und Identifikation. Sie ist einzigartig und exotisch. Erfahren Sie hier mehr über die vierte Landessprache.

RTR actualitad 07:00

Artitgels legids il pli savens