27.12.20201102 guardà

2020 – La show

Schont puspè ina revista da l’onn? Tgi vul anc vesair da quai?? E lura gist anc tar quest onn da cac 2020. Aber egal.

Bler pli gugent, preziada lectura e prezià lectur, avessan nus annunzià qua ina revista dal 2021, en la quala nus avessan mussà co ch’il mund è plaunet vegnì or da la val da larmas ch’è stà il 2020. Ma deplorablamain na pon gnanc schurnalists sabiuts guardar en il futur e vesair insatge da valita. E cunquai ans fatschentain nus pia cun il palpiri da tualetta che va a fin e na tanscha gist betg pli, u almain betg per propi, ch’è stà il 2020. Gea, i fiss propi plitost da guardar enavant uss enstagl sin questa radcappa ch’è schluppada giu da la roda da l’auto ed ha chaschunà ina carambolascha da massa sin l’autostrada ch’è la vita da nus tuts (la radcappa è il 2020). U cun auters pleds: Nus na vulevan betg, ma sco tar ina rusna plain caries en in dent ch’ins na po betg propi laschar en ruaus, avain nus tuttina stuì sfugatar tras ils schabetgs dal 2020 ed als preschentain uss en in’ulteriura ediziun da «RTR – La show». Ou… radcappa ha num per rumantsch «viertgel da la roda»…, mo per ch’ins haja er emprendì insatge cun leger quai.

Dapli da Cuntrasts

Ultimas episodas

Dapli da quest tema