Museum u deponia?

Tge objects tutgan bain drappads sin in sochel aurà en il museum? E tge objects na valan betg la paina da vegnir collectads, restaurads, mantegnids ed exposts? Pertge insumma tegnair en salv objects istorics, la maschina da cuser veglia u 220 splaunas anticas? "Museum u deponia?", dumonda l'exposiziun actuala dal Museum Regiunal Surselva. "Museum u deponia?", sa dumonda er la marella. Ella inspectescha il museum cun ses deposids a Glion e s'occupa da la dumonda cura u pertge ch'in object è "dign" da vegnir exponì e tge cundiziuns ch'i dovra per pudair conservar en moda professiunala objects istorics. Ma la marella va er sin la deponia a la tschertga da "stgazis". Redacziun: Anna Serarda Campell

E quest canapé in object per il museum - u tuttina plitost per la deponia? Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: E quest canapé in object per il museum - u tuttina plitost per la deponia? Marius Hublard