Grippa – co vegn‘ins spert puspè fit?

Sco i para è ella vegnida quest onn in pau pli baud ch'ils ultims onns, manegià è l'unda da grippa. Tge ch'è da far per evitar da vegnir malsaun san ils blers. Igl è d'evitar grondas massas da glieud, betg dar memia stedi il maun ed insumma lavar pli stedi che uschiglio ils mauns. Sch'ins è uss tuttina betg mitschà da la grippa, tge èsi da far per vegnir puspè spert en pe? Nus dain intgins cussegls.

Co vegn'ins puspè spert en pe sch'ins ha la grippa? Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: Co vegn'ins puspè spert en pe sch'ins ha la grippa? Dreamstime