Premi Nobel da pasch

Oz èsi uschè lunsch, oz è il punct culminant da l'emna dals premis Nobel. Oz vegn fatg enconuschent tgi che survegn il premi Nobel da pasch dal 2013. Tge distingua il premi Nobel da pasch dals auters premis Nobel? E pertge è quest premi puspè en la critica?

Il premi Nobel da pasch vegn surdà ad Oslo. Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: Il premi Nobel da pasch vegn surdà ad Oslo. Dreamstime